17 липня 2019р.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Аграрні ВНЗ
Наукові установи
Накові розробки
Дистанційний електронний модуль IMARK
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
 
Аграрна освіта і наука | Наукові розробки
Галузь: землеробство і агроекологія .:. змінити
Різноротаційні сівозміни для крупних господарств зерно-бурякового напряму з розвинутим тваринництвом
Технологія доочищення стічних вод у сільському господарстві на біофільтрах з плаваючим фільтрувальним завантаженням
Новий спосіб боротьби з бур'янами у посівах польових культур
Установки типу БВУ і КВУ для знезалізнення підземних вод
Ресурсозберігаюча система кормовиробництва на основі прифермської сівозміни та багаторічного культурного пасовища
Компактна установка типу КВУ для очищення поверхневих вод у локальних сільгоспводопроводах
Технологія створення культурних сіножатей і пасовищ на основі ефективного використання потенціалу бобових трав
Технологія попереднього очищення поверхневих вод на біофільтрах у групових системах сільгоспводопостачання
Поліський варіант адаптивно-ландшафтиого землеробства
Технології і технічні засоби багатофункціонального мікрозрошення садів, винограду, ягідних, овочевих та баштанних культур в умовах відкритого ґрунту
Спеціалізовані високопродуктивні сівозміни на еколого-біологічній основі в умовах осушених земель
Відомчі норми "Проектування, будівництво та експлуатація систем мікрозрошення"
Режими зрошення сільськогосподарських культур та методика техніко-економічного обґрунтування водозабезпеченості зрошувальних систем
Лізиметричні дослідження балансу вологи, режиму інфільтрації та вимивання з нею хімічних елементів залежно від рослинного покриву, удобрення, рівня ґрунтових вод в умовах дерново-підзолистого ґрунту центрального Полісся України
Технологія довголітнього використання кормових угідь у забрудненій радіонуклідами зоні із застосуванням комплексу агротехнічних та агромеліоративних заходів на мінеральних та торфозаболочених ґрунтах
Використання місцевих вапняків для хімічної меліорації кислих ґрунтів
Енергозберігаюча система удобрення в зерновій сівозміні на меліорованих землях низинної зони Закарпаття
Енергозберігаюча система удобрення культур у польовій десятипільній сівозміні
Енергозберігаюча підготовка парового поля під озимі зернові після високостеблових культур
Екологічні вимоги до зрошення земель в Україні
Геоінформаційна система (база даних) "Деградація грунтів України"
Відомчі норми проектування та будівництва меліоративних систем і споруд
Методологія оцінки придатності земель України до вирощування сільськогосподарських культур за грунтово-кліматичними параметрами
Картографо-аналітична оцінка стану земельних ресурсів України
Залізобетонні фільтри та труби для водозабірних свердловин глибиною до 100 м
Мастика ізоляційна "Бутарбіт-М"
Технологія відновлення захисного шару залізобетонних конструкцій гідротехнічних споруд методом торкретування полімерцементних розчинів
Технологія антикорозійного захисту зовнішньої поверхні сталевих та залізобетонних труб мастикою "Стікам"
Тимчасові рекомендації з організації поверхневого поливу по борознах не діючих зрошувальних системах з дощувальними машинами
Комплект рукавів для поверхневого поливу
Протифільтраційні грунтово-плівкові екрани
Методика визначення корозійного стану трубопроводів із залізобетонних напірних труб
Комплекти вузлів і деталей для відновлення і удосконалення дощувальних машин "Фрегат ДДА-100 МА
Низьконапірна гідравлічна засувка Ду-150 мм
Комплекс регулюючої і захисної арматури для закритих зрошувальних систем і систем водопостачання
Нетрадиційне азотно-магнієве рідке добриво
Рекомендації щодо зменшення питомих втрат
Дощувальна машина фронтальної дії з гідроприводом ДМФ-10/90
Комбінована машина для оптимізації посівного шару грунту, внесення добрив і посіву
Дощувальна машина позиційної дії ДМФ 10/75
Мульчування як засіб поліпшення фізичних властивостей ґрунтів та ефективності дії мінерального живлення сільськогосподарських рослин
Технологія комплексної кваліфікації сільськогосподарських угідь та підвищення їх продуктивності
Способи підвищення адаптації кореневих систем до несприятливих агрофізичних параметрів ґрунту
Автоматизоване робоче місце диспетчерського управління міжгосподарським водорозподілом на зрошувальних системах
Районування земельних ресурсів за кількісними грунтово-екологічними показниками
Автоматизоване робоче місце енергетика управління зрошувальної системи
Енергозберігаюча технологія основного обробітку грунту на схилах
Методичні рекомендації з непрямого водообліку на меліоративних насосних станціях
Гумус як показник екологічного статусу ґрунту
Технологія цеолітової меліорації піщаних грунтів
Інформаційно-обчислювальна система (ІОС) "Полив-2"
Кількісна функціонально-екологічна діагностика ґрунтів
Інформаційно-обчислювальна система (ІОС) "Добрива"
Формування схилового ґрунтоутворення як функції перерозподілу вологи і тепла
Інструкція з відновлення і комплексного регулювання русел гірських річок (ВНД)
Посібник "Організація і ведення еколого-меліоративного моніторингу на меліорованих землях України"
Методика визначення природного потенціалу грунтів акумулятивного ряду
Посібник "Методи використання аналізів природної води і ґрунтів для еколого-меліоративного моніторингу".
Рекомендації з сільськогосподарського використання осушуваних земель гумідної зони України
Сучасна концепція хімічної меліорації грунтів
Водозберігаючі режими зрошення сільськогосподарських культур
Короткоротаційні сівозміни на неполивних та зрошуваних землях Степу для господарств з обмеженими земельними ресурсами
Система основного обробітку ґрунту при зрошенні
Технологія контурно-фітомеліоративного луківництва
Малозатратна технологія локального окультурення (меліорація) грунтів Полісся
Гребнево-грядова технологія вирощування сільськогосподарських культур на гідроморфних землях
Сучасні методи фізико-хімічного аналізу грунтів
Охорона водних, ґрунтових і рослинних ресурсів від забруднення важкими металами в умовах зрошення
Агроекологічна концепція зрошення чорноземів
Нормативна база агроекологічного моніторингу зрошуваних земель
Методика оцінки якості води для зрошення
Підвищення потенційної родючості легких ґрунтів Полісся
Виготовлення органо-мінеральних сумішей на основі органічних добрив, мінеральних добавок, сорбентів і біоти
Ресурсозберігаюча система удобрення сільськогосподарських культур в умовах зрошення
Мікробіологічні основи відтворення родючості ґрунтів, їх екологічної стійкості в системах ландшафтного землеробства
Аналіз ефективності використання ресурсів землі та добрив
Визначення потреби у мінеральних добривах на рівні область—держава
Ефективна технологія удобрення грунту при вирощуванні насінників кормового буряку
Розрахунок балансу поживних речовин у землеробстві
Розрахунок норм азотних добрив для підживлення озимих культур у весняно-літній період на основі ґрунтової і рослинної діагностики з використанням програмних засобів персональних ЕОМ
Застосування нових форм калійних добрив
Методика автоматизованої розробки високоефективної системи землеробства
Статистична обробка даних багаторічних дослідів та розробка математичних моделей
Агрохімічна оцінка фосфатного стану ґрунтів України
Методика досліджень з агрохімічної ефективності фосфоритних родовищ України
Засоби попередження надмірного накопичення нітратів у сільськогосподарській продукції
Методика ґрунтової та рослинної діагностики потреби кукурудзи та зернових колосових культур в азотних добривах
Нормативні показники і технологічні прийоми забезпечення бездефіцитного балансу гумусу в грунті
Технологічні та агроекологічні нормативи утилізації органічних відходів переробної промисловості і рослинництва
Комплекс агротехнічних, меліоративних і агрохімічних прийомів щодо недопущення зниження родючості ґрунтів при зрошенні тваринницькими стоками
Технологія основного внесення азотвмісних мінеральних добрив для попередження непродуктивних втрат азоту з ґрунту
Технологія виробництва біомінеральних добрив із сапропелю
Технологія виробництва органо-мінеральних добрив
Нові штами мікроорганізмів для підвищення ефективності землеробства
Високоефективні технології застосування мікробних препаратів у відновлювальних ресурсозберігаючих системах землеробства
Система основного обробітку в польових сівозмінах північного Степу лівобережної України
Комп'ютерна технологія проектування і алгоритм формування екологічно сталих ґрунтоохоронних агроландшафтів
Технологія аерокосмічного контролю за гумусним станом ґрунтів
Комп'ютерна технологія визначення потенційної схильності і формування захисту ґрунту щодо вітрової ерозії в Україні
Система еколого-стабілізуючих та ґрунтоохоронних, ресурсозберігаючих заходів в екологічно чистих агрозонах
Метод визначення придатності орних земель для вирощування екологічно чистої рослинницької продукції
Наукові основи оптимізації живлення рослин у біологічному землеробстві
Екологічні основи створення стійких багаторічних агроценозів для відновлення ефективної родючості техногенних грунтів
Технологія створення протифільтраційного екрану для накопичувачів фтористих сполук та інших рідких відходів виробництва
Технологія відновлення родючості нафтозабруднених ґрунтів
Локальне внесення добрив як засіб зменшення надходження важких металів до рослинницької продукції з техногенне забрудненого ґрунту
Методика розміщення систем прямолінійних та паралельних валів-терас на складних улоговинних схилах агроландшафтів
Методичні вказівки щодо визначення потенційного стоку з елементарних водозборів і проектування ґрунтоводоохоронних заходів за контурно-меліоративного землеробства
Теоретичні основи формування ерозійно стійких екологічно збалансованих високопродуктивних ландшафтів
Наукові основи створення багаторічних сіяних сіножатей та пасовищ у системі агроландшафту
Комп'ютерні бази даних
Нормативи ґрунтозахисних контурно-меліоративних систем землеробства
Технологія створення та реалізації на практиці моделей відновлюваних систем землекористування в умовах дефіциту ресурсів
Керівний нормативний документ "Суцільний грунтово-агрохімічний моніторинг сільськогосподарських угідь України"
Методика комплексної екотоксикологічної оцінки небезпеки застосування засобів хімізації в агроландшафтах України
Екотоксикологічна оцінки небезпечності застосування фосфоритів родовищ України
Методичні вказівки щодо визначення Нg, Zn, Ni, Со, Сu у грунті, рослинах, воді методом тонкошарової хроматографії
Керівний нормативний документ "Еколого-агрохімічний паспорт полів та земельних ділянок"
Галузеві стандартні зразки основних типів грунтів України
Технології вирощування сільськогосподарських культур за біологічного землеробства в умовах Полісся
Гібрид соняшнику Харківський 58
Ресурсозберігаюча технологія основного обробітку грунту на зрошуваних землях
Фільтр для попереднього очищення води в системах сільськогосподарського водопостачання
Технологія удобрення грунту гноєм у сівозміні з чорним паром
Технологія локального поліпшення родючості піщаних грунтів для закладання садів
Методика визначення придатності угідь, забруднених радіонуклідами, для сільськогосподарського виробництва
Малозатратна технологія удобрення грунту
Технологія комбінованого зрошування для садівництва
Комбінована технологія удобрення грунту під цукровий буряк
Вітчизняний гібрид помідорів для закритого грунту
Короткоротаційні сівозміни для західного регіону україни
Принципово новий мікробіологічний препарат для підвищення урожайності сільськогосподарських культур
Спосіб ефективного використання азотних добрив на поліссі
Методика виведення деградованих земель з обробітку
Нетрадиційна технологія удобрення льону-довгунця
Оптимізація застосування мінеральних добрив у нових економічних умовах
Енергозаощаджуюча протиерозійна технологія основного обробітку грунту
Комбінована технологія удобрення польової сівозміни
Технологія удобрення сірих опідзолених грунтів
Новое полиминеральное удобрение «Оазис»
  ©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені. Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.