20 вересня 2020р.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
 
Правове забезпечення

державне регулювання .:. змінити
міжгалузеве .:. змінити
Про Положення про Державний комітет статистики України .:. змінити

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
						
Про Положення про Державний комітет
            статистики України

    ( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
     N 794/2000 від 14.06.2000 )


   Затвердити Положення про Державний комітет статистики України
(додається).


 Президент України                Л.КУЧМА

 м. Київ, 6 листопада 1997 року
     N 1249/97


                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                     Указом Президента України
                 N 1249/97 від 6 листопада 1997 р.

              ПОЛОЖЕННЯ
       про Державний комітет статистики України

   1. Державний комітет статистики України (далі - Держкомстат
України) є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує
проведення  в життя державної політики в галузі статистики,
створення і належне функціонування загальнодержавної  системи
економіко-статистичної інформації.

   2. Держкомстату  України  підпорядковані органи державної
статистики в Автономній Республіці Крим, областях, районах і
містах, а також підприємства, установи, організації, що належать
до сфери його управління, які разом складають єдину систему
органів державної статистики України.

   3. Держкомстат  України  у  своїй  діяльності  керується
Конституцією України ( 254к/96-вр ), законами України, указами і
розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів
України, а також цим Положенням.
   Держкомстат України  узагальнює  практику  застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення законодавства та у встановленому
порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету
Міністрів України. У межах своїх повноважень Держкомстат України
організовує виконання актів законодавства, здійснює систематичний
контроль за їх реалізацією.

   4. Основними завданнями Держкомстату України є:
   реалізація державної політики в галузі статистики;
   збирання, опрацювання,  узагальнення  та всебічний аналіз
статистичної  інформації  про  процеси,  що  відбуваються  в
економічному і соціальному житті України та її регіонів, зокрема
про проведення економічних реформ, рівень життя та соціальний
захист  населення, формування багатоукладної економіки та її
структурну перебудову, розвиток зовнішньоекономічної діяльності,
хід приватизації та земельної реформи;
   розроблення і впровадження статистичної методології,  яка
базується  на  результатах  наукових  досліджень, міжнародних
стандартах і рекомендаціях;
   забезпечення переходу  національної  системи  обліку  та
статистики на міжнародні стандарти;
   забезпечення достовірності, об'єктивності, оперативності та
цілісності статистичної інформації;
   забезпечення доступності, гласності та відкритості зведених
статистичних даних згідно із законодавством.

   5. Держкомстат України відповідно до покладених на нього
завдань:
   1) бере участь у формуванні та реалізує державну політику в
галузі статистики;
   2) розробляє і реалізує  цільові  перспективні  програми
реформування та розвитку статистики;
   3) складає  національні  рахунки,  міжгалузеві  та  інші
макроекономічні баланси;
   4) бере участь у формуванні державної економічної політики,
підготовці загальнодержавних програм економічного і соціального
розвитку, розробленні проекту закону про Державний бюджет України;
організовує  і  здійснює  статистичні  спостереження  за
соціально-економічними процесами в Україні, її регіонах та галузях
економіки;
   5) забезпечує  розроблення  інформаційної  бази   для
прогнозування тенденцій та закономірностей соціально-економічного
розвитку і бере участь у їх прогнозуванні;
   6) здійснює статистичні спостереження за ходом виконання
законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів
України з економічних і соціальних питань;
   7) організовує і забезпечує збирання державної статистичної
звітності, обстеження бюджетів сімей за їх згодою, проведення
переписів,  одноразових  обліків,  опитувань,   вибіркових
монографічних, інтегрованих та інших обстежень;
   8) організовує статистичні спостереження за динамікою цін і
тарифів на товари (продукцію) і послуги, здійснює розрахунки
індексу інфляції, паритетності  цін  на  сільськогосподарську
продукцію і продукцію та послуги інших галузей економіки, вивчає
громадську думку з найгостріших проблем суспільно-політичного
життя України;
   9) бере участь в обчисленні соціальних нормативів;
   10) забезпечує  формування статистики зовнішньої торгівлі
товарами на базі митної статистики, яка розробляється Державною
митною службою України, а також збирання державної статистичної
звітності щодо зовнішньої торгівлі послугами і товарами, що не
проходять митний контроль, надає Національному банку України
інформацію для складання платіжного балансу України;
   11) здійснює  аналіз  структурної  перебудови  економіки,
формування її багатоукладності, ходу приватизації та земельної
реформи,  фінансового  становища  та  інвестиційних процесів,
становлення  ринкових  відносин,  розвитку  міждержавних  і
міжрегіональних зв'язків, формування ринку праці, цінних паперів
та товарного ринку, ефективності суспільного виробництва та його
технічного переоснащення, розвитку соціальної сфери, рівня життя
та соціального захисту населення, стану довкілля, інфляційних та
інших процесів;
   12) забезпечує створення та функціонування загальнодержавної
інтегрованої комп'ютерної мережі органів державної статистики;
   13) забезпечує здійснення єдиної технічної політики збирання,
розроблення і передавання статистичної інформації, організовує
опрацювання державної статистичної інформації на базі єдиної
методології та сучасної інформаційної технології, створює банки
даних;
   14) розробляє,  вдосконалює  і  впроваджує  методологію
національного рахівництва, системи статистичних показників для
висвітлення процесів соціально-економічного розвитку України, її
регіонів і галузей економіки;
   15) запроваджує в практику державної статистики  систему
міжнародних статистичних стандартів;
   16) забезпечує методологічне  керівництво  та  підготовку
документів  для здійснення уповноваженими Кабінетом Міністрів
України органами погосподарського обліку в сільських населених
пунктах;
   17) затверджує форми, програми та  інструкції  державних
статистичних спостережень і типові форми первинної облікової
документації, необхідної для їх проведення,  узгоджує  форми
державної статистичної звітності та інструкції щодо їх заповнення,
які затверджують органи державної  статистики  в  Автономній
Республіці  Крим,  областях, містах Києві та Севастополі на
замовлення відповідних місцевих органів виконавчої влади;
   18) розробляє і затверджує загальний табель (перелік) форм
державної статистичної звітності для підприємств, установ  і
організацій усіх форм власності, а також узгоджує табелі форм
державної статистичної звітності міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади і об'єднань підприємств, які здійснюють
функції управління майном, що належить до державної власності;
   19) розробляє проект плану статистичних робіт, погоджує його
з Національною радою з питань статистики при Президентові України
і подає на затвердження Кабінету Міністрів України;
   20) узгоджує разом з Міністерством фінансів України форми
бухгалтерської звітності для підприємств, установ і організацій
усіх форм власності, строки подання річних  та  квартальних
бухгалтерських звітів (крім обліку щодо виконання бюджету та
обліку в банківській системі);
   21) узгоджує за поданням міністерств, інших  центральних
органів виконавчої влади, об'єднань підприємств, які здійснюють
функції управління майном, що належить до державної власності,
обсяги відомчої (галузевої) статистичної звітності;
   22) забезпечує створення і ведення Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України, визначення організаційних і
методологічних принципів його  ведення,  організацію  єдиного
державного обліку всіх суб'єктів господарської діяльності, що
підлягають включенню до даного реєстру, розробку інструктивних,
нормативних документів, розроблення і вдосконалення технології та
програмних  засобів  ведення  цього  реєстру  та  державних
класифікацій, що використовуються органами державної статистики, а
також інформаційно-довідкове обслуговування користувачів даними
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України,
випуск бюлетенів і збірників на базі цих даних;
   23) забезпечує достовірність, об'єктивність, оперативність та
цілісність  статистичної   інформації,   її   адекватність
соціально-економічним явищам і процесам;
   24) забезпечує  безкоштовно  у  встановленому  порядку
статистичною та аналітичною інформацією Адміністрацію Президента
України, Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, інші
органи  державної влади, які фінансуються за рахунок коштів
державного бюджету, Національний банк України у межах виділених з
бюджету коштів на збирання та опрацювання цих даних; наукові
установи, інших юридичних осіб, громадян - у разі залучення їх до
виконання завдань органів державної влади;
   25) забезпечує гласність статистичних даних, надає засобам
масової інформації поточні та річні дані про соціально-економічне
становище України, її регіонів і галузей  економіки,  видає
статистичні збірники, бюлетені, огляди, прес-випуски та інші
статистичні матеріали як на власній поліграфічній базі, так і за
господарськими угодами, проводить прес-конференції та інші заходи;
   26) забезпечує видачу у встановленому порядку на платній
основі зведеної державної статистичної інформації юридичним особам
і громадянам на їх прохання,  крім  випадків,  передбачених
законодавством;
   27) організовує забезпечення звітних  одиниць  програмами
статистичних спостережень та інструкціями щодо їх виконання,
бланками форм державної статистичної звітності, розробку яких
централізовано в органах державної статистики;
   28) забезпечує відповідно до законодавства збереження  і
захист  статистичної  інформації,  дотримання  державної  та
комерційної  таємниць  юридичних  осіб,  конфіденційність,
знеособленість даних щодо фізичних і юридичних осіб;
   29) проводить міжнародні  та  міжрегіональні  статистичні
співставлення;
   30) налагоджує  у  встановленому  порядку  міжнародне
співробітництво з питань, віднесених до його компетенції, бере
участь у підготовці відповідних міжнародних договорів України,
укладає в межах своєї компетенції та в порядку, передбаченому
законодавством, договори із статистичними органами інших держав та
міжнародними статистичними організаціями;
   31) сприяє   об'єктивному   відображенню   національних
статистичних даних у статистичних виданнях міжнародних організацій
та іноземних держав;
   32) вирішує питання добору і розстановки кадрів, забезпечує
підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації з питань
статистики, обліку, звітності та обчислювальної техніки керівних
працівників і спеціалістів органів державної статистики та інших
галузей економіки;
   33) здійснює відповідно до чинного законодавства функції з
управління майном підприємств, установ і організацій, що належать
до сфери його управління;
   34) бере участь у розробленні цільових перспективних програм,
в опрацюванні комплексу заходів, спрямованих на  поглиблення
економічної реформи;
   35) готує пропозиції про вдосконалення механізму регулювання
розвитку  економіки,  її структурної перебудови, забезпечення
ринкової  збалансованості,  соціального  захисту  населення,
екологічної безпеки;
   36) забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної
політики  щодо  державної таємниці, здійснює контроль за її
збереженням у центральному апараті Держкомстату України,  на
підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери
його управління;
   37) встановлює ціни на створювану в системі статистичну
продукцію і тарифи на інформаційно-обчислювальні послуги, що
надаються  госпрозрахунковими  підрозділами  органів державної
статистики, в національній та іноземній валюті;
   38) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених
на нього завдань.

   6. Держкомстат України має право:
   1) одержувати у встановленому порядку безкоштовно від усіх,
на кого поширюється дія Закону України "Про державну статистику"
( 2614-12 ), включаючи фінансові, банківські, митні та інші
відомства  і  служби, і використовувати державну статистичну
звітність, інші необхідні для проведення державних статистичних
спостережень  дані  (на будь-якій стадії їх розроблення) та
пояснення, що додаються до звітності;
   2) приймати в межах своєї компетенції рішення з питань
статистики, обліку і статистичної звітності;
   3) проводити  за  рішенням  Кабінету  Міністрів  України
статистичні спостереження серед населення, що стосуються його
соціально-демографічного становища, рівня життя, підприємницької
діяльності та сімейного бюджету;
   4) вивчати стан первинного обліку і статистичної звітності,
перевіряти  достовірність  статистичних  даних,  вимагати від
юридичних осіб та громадян, які  займаються  підприємницькою
діяльністю, пояснення та інші матеріали з приводу виявлених
порушень в обліку та звітності. Посадові особи Держкомстату
України мають право згідно з установленим порядком відвідувати
об'єкти, що перевіряються;
   5) у разі виявлення приписок та інших перекручень звітних
даних вимагати від юридичних осіб та громадян, які займаються
підприємницькою  діяльністю, вносити виправлення до державної
статистичної звітності, а у разі невиконання ними цієї вимоги у
строки, визначені Держкомстатом України, самостійно вносити їх з
наступним повідомленням відповідних юридичних осіб та громадян,
які займаються підприємницькою діяльністю, для внесення ними
виправлень у показники первинного та бухгалтерського обліку, інші
пов'язані з цими даними показники;
   6) розглядати у встановленому законом порядку справи про
адміністративні правопорушення в сфері обліку та статистики;
вносити пропозиції про притягнення посадових осіб та осіб, які
займаються підприємницькою діяльністю, винних у порушенні вимог
Закону України "Про державну статистику", до відповідальності,
передбаченої законодавством;
   7) публікувати зведені дані статистичних спостережень;
   8) виконувати на підставі укладених угод госпрозрахункові
інформаційно-аналітичні та інші роботи, що оплачуються за рахунок
замовників;
   9) надавати підприємствам, установам  і  організаціям  у
користування на договірній основі належні йому технічні засоби з
опрацювання та передавання інформації, інші основні фонди;
   10) у  встановленому  порядку  видавати і поширювати на
комерційній основі на  внутрішньому  та  зовнішньому  ринках
статистичну інформацію, яка не становить державну та комерційну
таємницю і не має конфіденційного характеру;
   11) залучати осіб, які не працюють в органах державної
статистики, для проведення окремих статистичних робіт у порядку і
на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України;
   12) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів
виконавчої  влади,  підприємств,  установ  і організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції;
   13) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням
у міжнародних організаціях під час укладення міжнародних договорів
України;
   14) скликати у встановленому порядку наради з питань, що
належать до його компетенції.

   7. Держкомстат України у процесі виконання покладених на
нього  завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими
органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування, а також статистичними органами
інших держав і міжнародними статистичними організаціями.

   8. Держкомстат України у межах своїх повноважень на основі та
на виконання актів законодавства видає накази, організовує і
контролює їх виконання.
   Рішення Держкомстату України з питань статистики, обліку та
статистичної звітності є обов'язковими для виконання центральними
та  місцевими органами виконавчої влади, органами Автономної
Республіки  Крим,   органами   місцевого   самоврядування,
підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, а
також особами, які проживають на території України, незалежно від
їх громадянства.
   Нормативно-правові акти  Держкомстату  України  підлягають
державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.
   Держкомстат України у разі потреби видає разом з іншими
центральними і місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

   9. Держкомстат України очолює Голова, якого за поданням
Прем'єр-міністра України призначає на посаду та звільняє з посади
Президент України.
   Голова Держкомстату   України  має  заступників,  які
призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до
законодавства. Розподіл обов'язків між заступниками провадить
Голова.
   Голова здійснює  керівництво  дорученими  йому  сферами
діяльності і несе персональну відповідальність перед Президентом
України і Кабінетом Міністрів України за стан справ у цих сферах,
визначає ступінь відповідальності заступників Голови, керівників
підрозділів Держкомстату України.

   10. Для  погодженого  вирішення  питань, що належать до
компетенції Держкомстату  України,  обговорення  найважливіших
напрямів  його діяльності у Держкомстаті України утворюється
колегія у складі Голови, заступників Голови за посадою, а також
інших керівних працівників Держкомстату України.
   До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів виконавчої влади, а також керівники підприємств, установ і
організацій, що належать до сфери управління Держкомстату України.
   Членів колегії затверджує Кабінет Міністрів України.
   Рішення колегії проводяться в життя наказами Держкомстату
України.

   11. Для визначення науково обгрунтованої методології з питань
статистики, розгляду пропозицій з основних напрямів розвитку науки
в галузі державної статистики у Держкомстаті України створюється
науково-методологічна рада.
   Склад науково-методологічної ради і  положення  про  неї
затверджує Голова Держкомстату України.

   12. Кошторис доходів і видатків, штатний розпис та гранична
чисельність працівників центрального апарату Держкомстату України
затверджуються відповідно до законодавства.
   Структуру  центрального  апарату  Держкомстату  України
затверджує Голова Комітету. ( Абзац другий пункту 12 в редакції
Указу Президента N 794/2000 від 14.06.2000 )
   Положення про структурні підрозділи центрального апарату, а
також  структуру, положення, штатні розписи, ліміти легкових
автомобілів, кошториси доходів і видатків на утримання органів
державної статистики Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя, а також граничну чисельність їх працівників
у межах загальної чисельності працівників, затвердженої Кабінетом
Міністрів України, затверджує Голова Держкомстату України.

   13. Загальні засади діяльності, статус, умови оплати праці,
матеріальне  та  соціально-побутове  забезпечення  працівників
Держкомстату України визначаються законодавством України.

   14. Держкомстат України є юридичною особою, має самостійний
баланс,  рахунки в установах банків, печатку із зображенням
Державного Герба України і своїм найменуванням.


Глава Адміністрації
Президента України              Є.КУШНАРЬОВ


        Новини
  ©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені. Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.