20 вересня 2020р.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
 
Правове забезпечення

державне регулювання .:. змінити
міжгалузеве .:. змінити
Про Положення про Міністерство праці та соціальної політики України .:. змінити

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

        Про Положення про Міністерство праці
         та соціальної політики України

    ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N  9/2002 (  9/2002 ) від 03.01.2002 
     N 304/2002 ( 304/2002 ) від 27.03.2002 )   1. Затвердити Положення про Міністерство праці та соціальної
політики України (додається).

   2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ  Президента
України від 1 грудня 1997 року N 1319 ( 1319/97 ) "Про Положення
про Міністерство праці та соціальної політики України".

   3. Кабінету Міністрів України привести у місячний строк свої
рішення у відповідність з цим Указом.


 Президент України                     Л.КУЧМА

 м. Київ, 30 серпня 2000 року
     N 1035/2000


                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 30 серпня 2000 року N 1035/2000

              ПОЛОЖЕННЯ
     про Міністерство праці та соціальної політики
               України


   1. Міністерство праці  та  соціальної  політики  України
(Мінпраці  України)  є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України.

   Мінпраці України є головним (провідним) органом у системі
центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації
державної  політики  у сфері зайнятості, соціального захисту
населення, соціального  страхування,  оплати,  нормування  та
стимулювання праці, охорони і умов праці, пенсійного забезпечення,
соціального обслуговування населення, соціально-трудових відносин,
трудової міграції. ( Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 9/2002 ( 9/2002 ) від 03.01.2002 )

   2. Мінпраці України у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-вр ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У межах своїх
повноважень  Мінпраці  України  організовує  виконання  актів
законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

   Мінпраці України   узагальнює   практику   застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому
порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету
Міністрів України.

   3. Основними завданнями Мінпраці України є:

   участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної
політики  у сфері зайнятості, соціального захисту населення,
соціального страхування, оплати, нормування та стимулювання праці,
охорони  і  умов праці, пенсійного забезпечення, соціального
обслуговування населення, соціально-трудових відносин, трудової
міграції; ( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 9/2002 ( 9/2002 ) від 03.01.2002 )

   керівництво діяльністю  державної  служби   зайнятості,
проведення заходів, пов'язаних з ефективним функціонуванням ринку
праці, сприяння раціональній, продуктивній і вільно  обраній
зайнятості, підвищенню якості і конкурентоспроможності робочої
сили;

   розроблення і здійснення заходів для посилення мотивації до
праці, вдосконалення її оплати, організації та нормування;

   здійснення комплексного  управління  охороною  праці  та
державного нагляду за додержанням у процесі трудової діяльності
вимог щодо безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

   забезпечення через  систему  підпорядкованих йому органів
реалізації права громадян на соціальний захист шляхом своєчасного
та адресного надання соціальної підтримки, в тому числі державної
допомоги малозабезпеченим громадянам, у разі втрати  роботи,
працездатності, досягнення пенсійного віку тощо;

   забезпечення розвитку соціально-трудових відносин та захисту
прав працюючих громадян шляхом здійснення державного нагляду за
додержанням роботодавцями вимог законодавства про працю. ( Абзац
сьомий пункту 3 в редакції Указу Президента N 9/2002 ( 9/2002 )
від 03.01.2002 )

   розроблення заходів,  спрямованих на реалізацію політики
грошових доходів населення. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з
Указом Президента N 9/2002 ( 9/2002 ) від 03.01.2002 )

   4. Мінпраці  України  відповідно до покладених на нього
завдань:

   1) бере участь у розробленні проектів Державної програми
економічного і соціального розвитку України, Державного бюджету
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

   2) забезпечує проведення моніторингу у сфері зайнятості,
соціального  захисту,  соціального  страхування,  пенсійного
забезпечення та соціального обслуговування населення, оплати,
нормування і охорони праці, соціально-трудових відносин, трудової
міграції, аналізує та прогнозує розвиток процесів у визначеній
сфері; ( Підпункт другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 9/2002 ( 9/2002 ) від 03.01.2002 )

   3) забезпечує  здійснення державного нагляду за діяльністю
фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та
контролю за додержанням вимог законодавства під час призначення та
виплати пенсій; ( Підпункт третій пункту 4 в редакції Указу
Президента N 9/2002 ( 9/2002 ) від 03.01.2002 )

   4) вивчає стан використання трудових ресурсів і розвитку
процесів на ринку праці та у сфері професійного навчання, складає
на цій основі прогнози щодо регулювання ринку праці та зайнятості
населення; розробляє програми зайнятості населення, баланс ринку
праці та трудових ресурсів; ( Підпункт четвертий пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 9/2002 ( 9/2002 )
від 03.01.2002 )

   5) сприяє  працевлаштуванню  населення, розробляє заходи,
спрямовані на запобігання безробіттю, та забезпечує соціальний
захист громадян, які тимчасово не працюють;

   6) проводить моніторинг щодо створення робочих місць за
галузями економіки; сприяє створенню додаткових робочих місць
підприємствами, установами і організаціями для використання праці
громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних
умовах конкурувати на ринку праці; ( Підпункт шостий пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 9/2002 ( 9/2002 )
від 03.01.2002 )

   7) здійснює методичне і організаційне забезпечення, визначає
обсяги і напрями проведення професійної підготовки, перепідготовки
або  підвищення  кваліфікації  вивільнюваних  працівників  і
незайнятого населення;

   8) здійснює  державну політику у сфері трудової міграції,
сприяє міжрегіональному перерозподілу робочої сили; ( Підпункт
восьмий пункту 4 в редакції Указу Президента N 9/2002 ( 9/2002 )
від 03.01.2002 )


   ( Підпункт дев'ятий пункту 4 виключено на підставі Указу
Президента N 9/2002 ( 9/2002 ) від 03.01.2002 )

   10) здійснює методичне забезпечення діяльності комісій у
справах альтернативної (невійськової) служби;

   11) організовує і координує роботу щодо визначення переліку
та рівнів соціальних стандартів і нормативів; у межах своєї
компетенції розробляє соціальні стандарти і нормативи; ( Підпункт
одинадцятий  пункту 4 в редакції Указу Президента N 9/2002
( 9/2002 ) від 03.01.2002 )

   12) розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції
щодо  визначення  розміру  мінімальної  заробітної  плати;
вдосконалення умов оплати праці працівників підприємств, установ і
організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету; грошового
забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького
складу органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів;

   13) затверджує в установленому порядку умови оплати праці
працівників окремих установ і організацій, що фінансуються чи
дотуються з бюджету;

   14) розробляє і затверджує міжгалузеві тарифно-кваліфікаційні
характеристики   (довідники)   та   погоджує   галузеві
тарифно-кваліфікаційні характеристики; готує  пропозиції  щодо
вдосконалення  організації  та нормування праці, розробляє і
затверджує міжгалузеві норми праці; ( Підпункт чотирнадцятий
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 9/2002
( 9/2002 ) від 03.01.2002 )

   15) організовує на засадах соціального партнерства проведення
переговорів і укладення генеральної угоди між власниками або
уповноваженими  ними  органами,  які об'єдналися для ведення
колективних переговорів і укладення  генеральної  угоди,  на
підприємствах яких зайнято більшість найманих працівників держави,
та професійними спілками, які об'єдналися для ведення колективних
переговорів і укладення генеральної угоди, здійснює контроль за
виконанням цієї угоди міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською і Севастопольською  міськими  державними
адміністраціями;

   16) здійснює в установленому порядку реєстрацію галузевих та
регіональних угод; узагальнює практику укладення  колективних
договорів, угод;

   17) здійснює  комплексне  управління  охороною  праці на
державному рівні, реалізовує державну політику в цій галузі,
розробляє  за  участю міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади та профспілок національну програму поліпшення
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її
виконання;

   18) забезпечує проведення державної експертизи умов праці,
визначає  порядок та здійснює контроль за якістю проведення
атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативним актам
про охорону праці;

   19) бере участь у підготовці пропозицій до Списків N 1 і N 2
виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких
дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, і до Списку
виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників
в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із
шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці;

   20) бере участь у розробленні критеріїв і показників оцінки
умов праці, згідно з якими надаються пільги та компенсація за
роботу в несприятливих умовах праці;

   21) бере участь у визначенні переліку важких робіт та робіт
із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється
застосування праці жінок та неповнолітніх, а також підіймання і
переміщення ними важких речей;

   22) організовує роботу органів соціального захисту населення,
пов'язану з перевірками правильності призначення та виплати пенсій
органами  Пенсійного фонду України, взаємодіє з центральними
органами  виконавчої  влади,  підприємствами,  установами  і
організаціями з питань застосування списків виробництв, робіт,
професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на
пільгове  пенсійне  забезпечення; ( Підпункт двадцять другий
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 9/2002
( 9/2002 ) від 03.01.2002 )

   23) організовує та координує в межах своєї компетенції роботу
з підготовки нормативно-правової бази з питань пенсійної реформи;
сприяє впровадженню та розвитку багаторівневої пенсійної системи;
( Підпункт двадцять третій пункту 4 в редакції Указу Президента
N 9/2002 ( 9/2002 ) від 03.01.2002 )

   24) бере  участь  разом  з  Пенсійним фондом України в
організації роботи, пов'язаної з пенсійним забезпеченням громадян
України, які проживають за її межами, в порядку, передбаченому
законодавством України або міждержавними договорами (угодами);

   25) здійснює спільно з іншими органами виконавчої влади,
органами  місцевого самоврядування, громадськими організаціями
інвалідів розроблення і координацію програм реалізації державної
політики щодо інвалідів і контролює їх виконання;

   26) сприяє     забезпеченню    належного    рівня
матеріально-побутового, культурного та медичного обслуговування
громадян, які перебувають у будинках-інтернатах (пансіонатах) для
громадян похилого віку та інвалідів, розробляє за участю місцевих
державних  адміністрацій  комплекс  заходів,  спрямованих  на
розширення   мережі   таких   закладів,   зміцнення   їх
матеріально-технічної  бази  та  розвиток підсобних сільських
господарств і лікувально-виробничих (трудових) майстерень (цехів,
дільниць) у будинках-інтернатах (пансіонатах) та розширення їх
кооперації з виробничими підприємствами;

   27) сприяє розвитку системи  професійної  та  соціальної
реабілітації інвалідів, їх працевлаштуванню, створенню і розвитку
спеціалізованих підприємств з використанням праці  інвалідів,
надомних видів праці та інших форм зайнятості; організовує роботу,
пов'язану з професійним навчанням і перекваліфікацією інвалідів;

   28) координує роботу центральних органів виконавчої влади,
спрямовану  на  забезпечення  доступності об'єктів соціальної
інфраструктури для інвалідів та осіб похилого віку, створення
промислової бази для виробництва спеціальних видів виробничого і
побутового обладнання та пристосування, що полегшує побут і працю
цієї категорії громадян;

   29) визначає  порядок  забезпечення  населення,  зокрема,
інвалідів і людей похилого віку, протезно-ортопедичними виробами,
сприяє розвитку вітчизняного виробництва цих виробів;

   30) вивчає  стан  матеріально-побутового  забезпечення та
потреби пенсіонерів, інших соціально незахищених громадян, вживає
заходів  щодо  створення  спеціалізованих  служб для надання
зазначеним громадянам соціальних та інших послуг, у тому числі
натуральної та грошової допомоги;

   31) здійснює  в  межах  своїх  повноважень  контроль за
додержанням законодавства щодо надання пільг інвалідам, ветеранам
війни і праці, сім'ям загиблих військовослужбовців, сім'ям з
дітьми, громадянам, які постраждали внаслідок  Чорнобильської
катастрофи, та іншим громадянам;

   32) організовує  і координує роботу з надання населенню
субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних та
інших послуг;

   33) здійснює  міжнародне  співробітництво, бере участь у
підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо
укладення, денонсації таких договорів, у межах своєї компетенції
укладає міжнародні  договори  України,  забезпечує  виконання
зобов'язань України за міжнародними договорами у сфері зайнятості,
соціального захисту населення, соціального страхування, оплати,
нормування та стимулювання праці, охорони і умов праці, пенсійного
забезпечення,   соціального   обслуговування   населення,
соціально-трудових відносин;

   34) здійснює  в  межах  своїх  повноважень  заходи щодо
співробітництва  України  з  Європейським  Союзом,  адаптацію
законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

   35) виступає   в   установленому  порядку  замовником
науково-дослідних робіт у сфері зайнятості, соціального захисту
населення,  соціального  страхування,  оплати,  нормування та
стимулювання праці, охорони і умов праці, пенсійного забезпечення,
соціального обслуговування населення, соціально-трудових відносин,
налагодження соціального партнерства;

   36) здійснює методичне забезпечення діяльності Міністерства
праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, управлінь
праці, зайнятості та соціального захисту населення  місцевих
державних адміністрацій, надає практичну і методичну допомогу
підприємствам,   установам,    організаціям,    проводить
інформаційно-роз'яснювальну, консультаційну роботу з питань, що
входять до його компетенції;

   37) формує в установленому порядку кадрову політику в системі
підпорядкованих йому органів;

   38) здійснює відповідно до законодавства функції з управління
об'єктами державної власності, що належать  до  сфери  його
управління;

   39) забезпечує в межах своєї компетенції виконання завдань
мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

   40) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у
центральному апараті Міністерства, на підприємствах, в установах
та організаціях, що належать до сфери його управління;

   41) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього
завдань.

   5. Мінпраці України має право:

   представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у
міжнародних  організаціях  та  під час укладення міжнародних
договорів України;

   одержувати в  установленому  законодавством  порядку  від
центральних  та  місцевих  органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та
організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для
виконання покладених на Міністерство завдань;

   залучати спеціалістів  центральних  та  місцевих  органів
виконавчої  влади,  підприємств,  установ  і організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції;

   проводити в  установленому порядку конференції, семінари,
наради з питань, що належать до його компетенції;

   утворювати за погодженням з іншими центральними та місцевими
органами виконавчої влади координаційні комісії, експертні та
робочі групи, залучати на договірній основі фахівців до роботи в
цих комісіях (групах), а також для надання консультацій;

   здійснювати видавничу діяльність з метою висвітлення питань
державної політики у сфері зайнятості,  соціального  захисту
населення,  соціального  страхування,  оплати,  нормування та
стимулювання праці, охорони і умов праці, пенсійного забезпечення,
соціального обслуговування населення, соціально-трудових відносин.

   6. Мінпраці України у процесі виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, відповідними
органами інших держав, а також об'єднаннями громадян, релігійними
об'єднаннями, благодійними організаціями та окремими громадянами.

   7. Мінпраці України в межах своїх повноважень на основі та на
виконання актів законодавства видає  накази,  організовує  і
контролює їх виконання.

   Мінпраці України  в  разі потреби видає разом з іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

   Нормативно-правові акти  Мінпраці  України   підлягають
реєстрації в установленому законодавством порядку.

   Рішення Мінпраці України, прийняті в межах його повноважень,
є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами
виконавчої   влади,   органами  місцевого  самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності і
громадянами.

   8. Мінпраці України очолює Міністр, якого призначає на посаду
за поданням Прем'єр-міністра України і звільняє з посади Президент
України.

   Міністр:

   1) керує Міністерством, несе персональну відповідальність
перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України  за
розроблення і реалізацію державної політики у сферах зайнятості,
соціального захисту населення, соціального страхування, оплати,
нормування та стимулювання праці, охорони і умов праці, пенсійного
забезпечення,   соціального   обслуговування   населення,
соціально-трудових відносин, трудової міграції та за виконання
Міністерством своїх завдань і функцій;

   2) спрямовує і координує як член Кабінету Міністрів України
здійснення  центральними органами виконавчої влади заходів з
питань, віднесених до його відання, визначає на виконання вимог
законодавства  в  межах  наданих  йому повноважень політичні
пріоритети та стратегічні напрями роботи Міністерства, шляхи
досягнення поставлених цілей;

   3) подає  в  установленому  порядку на розгляд Кабінету
Міністрів України проекти законів України, актів  Президента
України  та  Кабінету Міністрів України, розробником яких є
Міністерство;

   4) подає  Прем'єр-міністрові  України  пропозиції  щодо
кандидатури на посаду Державного секретаря  Мінпраці  України
(далі - Державний секретар), а за поданням Державного секретаря -
пропозиції щодо призначення на посади першого заступника та
заступників Державного секретаря; ( Підпункт 4 пункту 8 із
змінами,  внесеними  згідно  з Указом Президента N 304/2002
( 304/2002 ) від 27.03.2002 )

   5) затверджує за поданням Державного секретаря програми і
плани роботи Міністерства та звіт Державного секретаря про їх
виконання;

   6) підписує нормативно-правові акти Міністерства;

   7) приймає за поданням Державного секретаря рішення про
розподіл  бюджетних  коштів,  головним  розпорядником яких є
Міністерство, та затверджує звіт  Державного  секретаря  про
виконання цих рішень;

   8) погоджує проекти законів України, актів Президента України
та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції
Міністерства;

   9) вносить  Кабінету  Міністрів  України пропозиції щодо
утворення, реорганізації, ліквідації  у  складі  Міністерства
урядових органів державного управління та подання про призначення
на посади та звільнення з посад їх керівників;

   10) погоджує здійснення Державним секретарем  функцій  з
управління  майном,  яке  знаходиться  у  сфері  управління
Міністерства;

   11) порушує в установленому порядку питання про притягнення
до дисциплінарної відповідальності Державного секретаря, його
першого заступника та заступників;

   12) вносить у встановленому порядку подання щодо відзначення
державними нагородами працівників Міністерства;

   13) погоджує за поданням Державного секретаря пропозиції
щодо:

   граничної чисельності працівників урядових органів державного
управління, утворених у складі Міністерства;

   утворення, реорганізації, ліквідації підприємств, установ та
організацій,  що  належать до сфери управління Міністерства,
затвердження їх положень (статутів);
( Підпункт 13 пункту 8 в редакції Указу Президента N 304/2002
( 304/2002 ) від 27.03.2002 )

   13-1) призначає на  посади  та  звільняє  з  посад  у
встановленому  законодавством  порядку керівників підприємств,
установ  та  організацій,  що  належать до сфери управління
Міністерства; ( Пункт 8 доповнено підпунктом 13-1 згідно з Указом
Президента N 304/2002 ( 304/2002 ) від 27.03.2002 )

   14) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

   Через Міністра  спрямовується  і  координується Кабінетом
Міністрів України діяльність Державного комітету України у справах
ветеранів.
( Пункт 8 в редакції Указу Президента N 9/2002 ( 9/2002 ) від
03.01.2002 )

   9. Організаційне,    експертно-аналітичне,    правове,
інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності
Мінпраці України здійснюється Державним секретарем.

   Державного секретаря  призначає  на  посаду  за поданням
Прем'єр-міністра України та звільняє з посади Президент України.

   Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністрові.

   Державний секретар має першого заступника і заступників, яких
призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України та
звільняє з посад Президент України.

   Державний секретар, його перший заступник та  заступники
призначаються на посади на строк повноважень Президента України.

   Державний секретар розподіляє за погодженням з Міністром
обов'язки між першим заступником та заступниками  Державного
секретаря, визначає ступінь їх відповідальності.

   Основними завданнями Державного секретаря є:

   організація забезпечення виконання завдань, покладених на
Мінпраці України;

   забезпечення діяльності Міністра  як  керівника  Мінпраці
України та члена Кабінету Міністрів України;

   здійснення поточної  роботи,  пов'язаної  із  виконанням
покладених на Мінпраці України завдань;

   забезпечення стабільності і наступності в роботі Мінпраці
України.

   Державний секретар відповідно до покладених на нього завдань:

   1) організовує роботу апарату Мінпраці України;

   2) готує та подає на затвердження Міністрові програми і плани
роботи Міністерства, організовує та контролює їх виконання, звітує
про їх виконання перед Міністром;

   3) забезпечує підготовку проектів законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких
є Мінпраці України, інших документів і подає їх на розгляд
Міністрові;

   4) здійснює координацію робіт із проведення  моніторингу
розвитку  процесів  у  сферах  соціально-трудових  відносин,
зайнятості, соціального страхування  та  соціального  захисту
населення, в тому числі подолання бідності;

   5) забезпечує виконання заходів щодо реалізації Державної
програми зайнятості населення;

   6) організовує  розроблення  нормативно-правових  актів
Міністерства та подає їх на підпис Міністрові;

   7) організовує  та контролює виконання законів, актів і
доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, а також
наказів та доручень Міністра;

   8) у  разі відсутності Міністра доповідає за дорученням
Президента України, Кабінету Міністрів України законопроекти та
інші питання на пленарних засіданнях Верховної Ради України, бере
участь у заходах, що проводяться Президентом України та Кабінетом
Міністрів України;

   9) забезпечує  вирішення  питань,  що  виникають  у
взаємовідносинах апарату Мінпраці  України  з  Адміністрацією
Президента  України, апаратом Верховної Ради України, іншими
державними органами і належать до їх відання;

   10) забезпечує  взаємодію  апарату  Мінпраці  України  з
Секретаріатом Кабінету Міністрів України;

   11) забезпечує співробітництво Мінпраці України з іншими
центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами
місцевого самоврядування у процесі виконання завдань, покладених
на Міністерство;

   12) подає   Міністрові   пропозиції  щодо  утворення,
реорганізації, ліквідації у складі Мінпраці України урядових
органів державного управління, за поданням керівників зазначених
органів і за погодженням з  Міністром  затверджує  граничну
чисельність їх працівників, погоджує структуру, штатний розпис та
кошторис видатків цих органів;

   13) за погодженням з  Міністром  приймає  рішення  щодо
утворення, реорганізації і ліквідації підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Мінпраці України,
затверджує їх положення (статути); ( Підпункт 13 пункту 9 із
змінами,  внесеними  згідно  з Указом Президента N 304/2002
( 304/2002 ) від 27.03.2002 )

   14) координує роботу урядових органів державного управління,
утворених  у складі Мінпраці України, координує і контролює
діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери управління Міністерства, вживає заходів до забезпечення
ефективності їх роботи;

   15) погоджує призначення на посади та звільнення з посад
керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій;

   16) організовує роботу з документами в Міністерстві;

   17) затверджує  положення  про  структурні  підрозділи
центрального апарату Мінпраці України, визначає відповідальність
їх керівників;

   18) подає Міністрові пропозиції щодо призначення на посади
першого заступника та заступників Державного секретаря; ( Підпункт
18 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 304/2002 ( 304/2002 ) від 27.03.2002 )

   19) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з
Міністром  згідно  із законодавством працівників центрального
апарату Мінпраці України та за пропозицією Міністра - працівників
патронатної служби; ( Підпункт 19 пункту 9 із змінами, внесеними
згідно з  Указом  Президента  N 304/2002 ( 304/2002 )  від
27.03.2002 )

   20) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння
працівникам центрального апарату Мінпраці України відповідних
рангів державних службовців, заохочення, притягнення  їх  до
дисциплінарної відповідальності;

   21) подає Міністрові пропозиції щодо розподілу бюджетних
коштів, головним розпорядником яких є Мінпраці України, забезпечує
та контролює виконання рішень Міністра щодо розподілу цих коштів,
звітує перед Міністром із цього питання;

   22) розпоряджається бюджетними коштами, передбаченими  на
утримання центрального апарату Мінпраці України, та інформує
Міністра про їх використання;

   23) здійснює за погодженням з Міністром функції з управління
майном, яке знаходиться у сфері управління Мінпраці України;

   24) забезпечує контроль за виконанням контрактів, укладених
Мінпраці України з керівниками підприємств та організацій, що
належать до сфери управління Міністерства;

   25) формує  та  затверджує кадровий резерв Міністерства,
забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації його працівників;

   26) забезпечує охорону державної таємниці та здійснює заходи
щодо мобілізаційної підготовки в межах повноважень, передбачених
законом;

   27) забезпечує використання в установленому порядку гербової
печатки Мінпраці України;

   28) очолює у разі ліквідації Мінпраці України ліквідаційну
комісію  і  забезпечує здійснення всіх необхідних заходів з
ліквідації Міністерства;

   29) виконує інші  функції,  пов'язані  із  забезпеченням
діяльності Міністерства.

   Державний секретар з питань, що належать до його компетенції,
видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх
виконання.

   Державний секретар має право:

   брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом
дорадчого голосу під час розгляду питань, що належать до сфери
діяльності Мінпраці України;

   залучати в  установленому  порядку  працівників  органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, утворювати
робочі групи, скликати наради для розгляду питань, що належать до
компетенції Міністерства;

   одержувати в  установленому  законодавством  порядку  від
центральних  та  місцевих  органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування інформацію, документи, необхідні для
виконання покладених на нього завдань.
( Пункт 9 в редакції Указу Президента N 9/2002 ( 9/2002 ) від
03.01.2002 )

   10. Для погодженого вирішення питань,  що  належать  до
компетенції Мінпраці України, обговорення найважливіших напрямів
його діяльності у Міністерстві утворюється колегія у складі
Міністра (голова колегії), Державного секретаря, його першого
заступника  та  заступників  за посадою, а також керівників
структурних підрозділів Мінпраці України. ( Абзац перший пункту 10
із  змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 9/2002
( 9/2002 ) від 03.01.2002 )

   До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і
організацій, що належать до сфери управління Мінпраці України, а
також представники громадських організацій.

   Члени колегії затверджуються та увільняються від обов'язків
Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра.

   Рішення колегії проводяться в  життя  наказами  Мінпраці
України.

   11. У складі Мінпраці України Кабінетом Міністрів України
може бути  утворено  урядові  органи  державного  управління
(департаменти, служби, інспекції).

   12. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
головних напрямів розвитку у сфері праці та соціальної політики,
обговорення найважливіших програм та інших питань у Мінпраці
України можуть утворюватися наукова рада, інші консультативні та
дорадчі органи.

   Склад цих органів і положення про них затверджує Міністр.

   13. Гранична чисельність працівників центрального апарату
Мінпраці України затверджується Кабінетом Міністрів України.

   Структуру Мінпраці України затверджує Міністр за пропозицією
Державного секретаря. ( Абзац другий пункту 13 в редакції Указів
Президента  N 9/2002 ( 9/2002 ) від 03.01.2002, N 304/2002
( 304/2002 ) від 27.03.2002 )

   Штатний розпис  та  кошторис  видатків  Мінпраці України
затверджує Державний секретар за погодженням з Міністерством
фінансів України. ( Абзац третій пункту 13 в редакції Указу
Президента N 9/2002 ( 9/2002 ) від 03.01.2002 )

   14. Мінпраці України є юридичною особою, має самостійний
баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.


 Глава Адміністрації
 Президента України                    В.ЛИТВИН

Новини
  ©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені. Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.