28 липня 2021р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Економіка сільських територій - Основи підприємницької діяльності та агробізнесу - Організаційно-правові форми господарювання - Сільськогосподарська кооперація - Сільськогосподарські кооперативи - Об’єднання кооперативів. Пайові відносини


Сільськогосподарські кооперативи

Об’єднання кооперативів. Пайові відносини

Объединение кооперативов. Паевые отношения

Залежно від рівня організаційної ієрархії розрізняють первинні кооперативи та кооперативні об’єднання. Перші створюються безпосередньо сільськогосподарськими товаровиробниками, а другі формуються за участю первинних кооперативів. У процесі розбудови кооперативних структур можливе виникнення кооперативних об’єд­нань вищого рівня за галузевими, територіальними або функціональними (маркетингові, постачальницькі, сервісні тощо) ознаками.

Кооперативні об’єднання мають статус юридичної особи, створюються за принципами та реєструються у порядку, визначеному для первинних кооперативів, і не мають права втручатися у виробничу діяльність своїх членів. Вступ до кооперативного об’єднання відбувається за рішенням загальних зборів кооперативів, на добровільній основі з метою ефективнішого виконання своїх основних завдань. Первинні кооперативи, що ввійшли до кооперативного об’єднання, зберігають статус юридичної особи та повну господарську самостійність і можуть добровільно вийти з об’єднання за рішенням загальних зборів своїх членів.

Кооперативні об’єднання мають свою структуру управління, формують власне майно і фінансуються у порядку, визначеному для первинних кооперативів. Функції і компетенції об’єднань будь-якого рівня встановлюються в межах, делегованих кооперативами. Постійні функції і повноваження делегуються на установчих конференціях, з’їздах і закріплюються в статутах об’єднань.

Об’єднання кооперативів як і їх члени (первинні кооперативи) мають право виступати засновниками різних видів підприємств, мати представництва в інших регіонах України і за її межами.

Пойові відносини в кооперативах. Діяльність сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів починається з формування статутного, пайового  та резервного капіталів. Згідно із ст.21 Закону “Про сільськогосподарську кооперацію” майно кооперативу поділяють на неподільний і пайовий фонди. Однак, відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал” (П(С)БО5), ці фонди слід віднести до певних капіталів: неподільний фонд - до статутного капіталу; подільний фонд - до пайового. Статутний капітал утворюється за рахунок вступних внесків та майна членів кооперативу,  які встановлюються у розмірі визначеної кількості неоподаткованих мінімумів. З прийняттям нових членів сільськогосподарського кооперативу розмір статутного капіталу збільшуватиметься.

Головними проблемами, які чітко не визначені в Законі України “Про сільськогосподарську кооперацію”, є проблеми формування пайового капіталу та повернення паїв членам та асоційованим членам кооперативів. Пайовий капітал становить суму пайових внесків членів кооперативів, що передбачена засновницькими документами. В п.21.4 вищезазначеного Закону говориться, що “розміри пайових внесків до кооперативу встановлюються в рівних частинах і (або) пропорційно очікуваної участі члена кооперативу в його господарській діяльності”. Принцип пропорційності при визначенні розміру пайових внесків - головний, що обумовлено особливостями пайових відносин у кооперативах:

 • паї кожного члена кооперативу пов’язані з користуванням послугами свого підприємства;

 • паї не можуть вільно переходити від однієї особи до іншої;

 • може бути передбачена персональна матеріальна відповідальність членів кооперативу за борги підприємства у випадку його ліквідації.

 

У збутовому чи постачальницькому кооперативі розрахунок пайових внесків може провадитись виходячи з обсягів продукції, що будуть реалізовані через кооператив, наприклад, кількість зерна, що зберігатиметься, перероблятиметься або реалізовуватиметься. У кооперативі із спільного використання техніки розмір пайових внесків залежатиме від обсягу послуг, на використання яких члени кооперативу беруть зобов’язання (наприклад, кількість гектарів, які оброблятимуться кооперативною технікою, кількість днів використання кооперативної техніки). Таким чином, розмір пайового внеску окремого члена кооперативу залежить від індивідуального товарообігу у кооперативі, загального обсягу господарської діяльності кооперативу за певний період, загальної суми інвестиційних та операційних витрат, кількості членів - клієнтів кооперативу.

Розрахунок пайових внесків членів кооперативу наведемо на умовному прикладі: якщо інвестиційні й операційні витрати кооперативу  становлять 30 тис. грн., кількість членів кооперативу - шість,  кожен з них обробляє індивідуальну кількість гектарів землі, то розмір пайових внесків буде розрахований як відсоток від загальної кількості витрат підприємства (табл.1). 

Розрахунок пайових внесків  можна здійснити і через так звані стандартизовані паї, яким відповідає певний обсяг послуг кооперативу. В нашому прикладі стандартизований пай розраховується на 1 га земель і дорівнює 361,5 грн. (30000 ¸ 83). Кожен член кооперативу може підписатися на ту кількість паїв, яка відповідає обсягу необхідних йому послуг.

 

У статутах кооперативів чи правилах внутрішнього розпорядку необхідно затвердити механізм сплати пайового внеску:

 • строки внесення паїв (бажано не більше 1 року);

 • порядок внесення паїв;

 • джерела внесення паїв: кооперативні виплати; відрахування з кожної одиниці товару або послуг, прямі внески;

 • максимальна сума, що може бути внесена щомісяця.

 

Якщо сільськогосподарський обслуговуючий кооператив створюється на базі залучення довгострокових інвестицій, то кращим джерелом внесення паїв і формування пайового капіталу будуть кооперативні виплати, тобто частина чистого доходу, яка розподіляється між членами кооперативу пропорційно до роботи, виконаної через кооператив.

 

Таблиця 1

 

Розрахунок пайових внесків кооперативу

( спільне використання техніки)

Члени -клієнти кооперативу

Кількість  земельних угідь, що

оброблятиметься

Розмір пайового внеску

га

%

%

грн.

1

20

24,1

24,1

7230

2

10

12,1

12,1

3630

3

15

18,1

18,1

5430

4

12

14,4

14,4

4320

5

10

12,2

12,2

3630

6

16

19,2

19,2

5760

Всього

83

100

100

30000

 

Внаслідок збільшення обсягів діяльності через кооператив, члени мають право внести додаткові пайові внески, але згідно із Законом України “Про сільськогосподарську кооперацію” загальний розмір паю окремого члена-клієнта повинен бути не більше 20% пайового фонду в цілому.

Що до пайових внесків асоційованих членів кооперативу, то загальна їх сума не повинна перевищувати 10-20% пайового фонду. Обмеження частки асоційованих членів дуже важливе, оскільки кооператив  повинен залишатися підприємством, основними  власниками якого є сільськогосподарські товаровиробники. У випадку передачі кооперативу господарського об’єкта, в якому частина акцій належить робочому колективу, акціонери можуть стати асоційованими членами кооперативу, а їх акції перетворені на пайові внески. Тоді може бути допущено, що частка асоційованих членів у пайовому фонді буде досить значною, але не більше 50%.

За умови фінансування діяльності кооперативу тільки за рахунок власних коштів розмір пайового капіталу не повинен перевищувати розмір чистих активів кооперативу. Якщо вартість чистих активів по закінченні другого і кожного наступного року виявляється мен­шою  порівняно з вартістю пайового фонду, то загальні збори членів кооперативу зобов’язані повідомити про зменшення розміру  пайового фонду кооперативу. У цьому випадку пропорційно зменшу­ються пайові внески кожного члена кооперативу (за рахунок додаткових внесків) (табл. 2).

 

Таблиця 2

 

Порядок повернення пайових внесків

у сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах

Варіанти виходу з кооперативу

Повернення пайових внесків

Вихід після закінчення  терміну зобов’язань

20% реальної вартості повертається після закінчення терміну зобов’язань; решта – пропорційно протягом трьох років

Вихід до закінчення терміну зобов’язань

Паї не повертаються до закінчення терміну; виплата починається у встановленому порядку тільки з моменту закінчення терміну

Припинення сільськогосподарської діяльності

За першою вимогою у розмірі 50% реальної вартості,  решта - протягом року за умови дотримання членом кооперативу фінансових зобов’язань

Вихід на пенсію

За першою вимогою у розмірі 50% реальної вартості , решта -  протягом року

Виключення з кооперативу

20% номінальної вартості повертається після закінчення терміну зобов’язань, решта - пропорційно протягом чотирьох років

Ліквідація за рішенням судових органів

 За ініціативою відповідного органу, який спричинив ліквідацію

Смерть

Повернення спадкоємцю у розмірі 100% реальної вартості

 

Згідно з п.25.1.  Закону України  “Про сільськогосподарську кооперацію”  при виході з кооперативу юридична чи фізична особа має право на отримання своєї частки у пайовому фонді майном, грішми чи цінними паперами. Повернення паїв є дуже важливою проблемою для обслуговуючих кооперативів.

 

Зрозуміло, що повернення паїв не може наражати кооператив на небезпеку. Тому у статуті чи у правилах внутрішнього розпорядку доцільно детально визначати:

 • термін, в межах якого пайовий внесок повинен бути повернений;

 • різноманітні ситуації виходу з кооперативу: після закінченні терміну, на який було взято зобов’язання членом кооперативу; до закінчення цього терміну; вихід внаслідок припинення сільськогосподарської діяльності, виключення члена або асоційованого члена та ін.;

 • розрахунок вартості пайового внеску на момент повернення за номінальною чи реальною вартістю;

 • форма повернення пайового внеску (грошова чи натуральна);

 • індексація пайового внеску.

 

Джерелами компенсації пайових внесків можуть бути:

 • частина прибутку сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу у вигляді кооперативних виплат;

 • неподільні фонди - уставний та резервний капітали. У цьому випадку необхідно пропорційно збільшити пайові внески решти членів кооперативу і зберегти пайовий фонд незмінним;

 • безпосередньо пайовий капітал.

 

Таким чином, удосконалені пайові відносини вимагають упорядкованості правової та нормативної бази сільськогосподарської кооперації, методичного забезпечення розробок відповідних розділів типових статутів та правил внутрішнього розпорядку для різних видів обслуговуючих кооперативів, що виключать суб’єктивний підхід і сприятимуть розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації як цілісної системи.


©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.