28 липня 2021р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Економіка сільських територій - Основи підприємницької діяльності та агробізнесу - Організаційно-правові форми господарювання - Сільськогосподарська кооперація - Сільськогосподарські кооперативи - Моделі фінансово-господарського механізму


Сільськогосподарські кооперативи

Моделі фінансово-господарського механізму

Модели финансово хозяйственного механизма

Різні сторони виробничої, збутової, постачальницької та фінансової діяльності сільськогосподарських кооперативів отримують гро­шову оцінку в системі показників фінансових результатів. Вони характеризують абсолютну ефективність господарювання. Найважливішим серед фінансових результатів є прибуток, зростання якого створює фінансову базу для самофінансування, розширеного відтворення, вирішення соціальних та матеріальних проблем членів кооперативу. За цим показником можна визначити ступінь ділової активності, фінансового благополуччя, визначати рівень віддачі авансованих коштів та доходність вкладень.


Вибір моделі фінансово-господарського механізму кооперативів залежить від виду кооперативу та підходів до формування прибутку.


У сучасній моделі фінансового механізму виробничого кооперативу загальний фінансовий результат визначається на рахунках 7 класу “Доходи і результати діяльності” шляхом балансування всіх прибутків та збитків за звітний період. На цих рахунках фінансові результати діяльності відображають у чотирьох формах як результат:

  • від реалізації продукції, робіт, послуг з попереднім виявленням їх на окремих рахунках реалізації;

  • непов’язані безпосередньо з процесом реалізації продукції і послуг, так звані інші операційні - доходи та збитки;

  • від фінансової діяльності: доходи від участі в капіталі та інші фінансові доходи;

  • від надзвичайної діяльності.

 

Валовий прибуток(збиток) визначається як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без ПДВ та акцизу і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).


Прибуток (збиток) від операційної діяльності розраховується шляхом збільшення валового прибутку (збитку) на суму інших операційних доходіві зменшення на сумуадміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.


До інших операційних доходів належать: доходи від операційної оренди активів; доходи від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; доходи від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо.

До Адміністративних витрат (пов’язаних з обслуговуванням та управлінням підприємством) відносять основну та додаткову заробітну плату управлінського персоналу, витрати на відрядження управлінського персоналу.

Витрати на збут складає – оплата праці продавців (від збуту), пакування, транспортування.

До інших операційних витрат включають –  собівартість реалізованих виробництвом запасів, сумнівні та безнадійні борги, оцінку запасів.


Прибуток (збиток) від звичайної діяльності визначається шляхом збільшення прибутку (збитку) від операційної діяльності на суму фінансових та інших доходів і зменшення на суму фінансових й інших витрат.


Доход від участі в капіталі відбиває доход, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі. Інші фінансові доходи включають дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій.


Прибуток (збиток) від надзвичайної діяльності розраховується як різниця між алгебраїчною сумою доходів від надзвичайної діяльності та сумою витрат від надзвичайної діяльності і податку з надзвичайного прибутку.


Прибуток від надзвичайної діяльності характеризує незвичайне або дуже рідкісне (для даного підприємства) джерело формування.


Чистий прибуток характеризує суму балансового (валового) та надзвичайного прибутку до оподаткування, зменшену на суму податкових платежів на прибуток від звичайної діяльності і надзвичайними витратами.


Згідно із Законом України “Про оподаткування прибутку підприємства” для розрахунку податку на прибуток від звичайної діяльності необхідно забезпечити ведення податкового обліку та визначення доходу, що оподатковується. Оподатковуваний доход являє собою доход, який визначається зменшенням скоригованого валового доходу на суму валових витрат та амортизаційних відрахувань. Після здійснення розрахунків з бюджетом та зменшення на цю суму балансового прибутку у повному розпорядженні кооперативу залишається чистий прибуток .

На паї кожного члена кооперативу у пайовому фонді нараховуються дивіденди, розмір яких залежить від розміру паю кожного члена кооперативу. При цьому податок на дивіденди сплачується одночасно з їх отриманням, а згодом ця сума зменшує нарахований податок на прибуток.

Отже, фінансово-господарський механізм виробничого кооперативу, що ґрунтується на формуванні, розподілі та використанні прибутку, зовсім не відрізняється від фінансового механізму підприємств інших форм власності. Тому при управлінні фінансами виробничих кооперативів можна застосовувати традиційні схеми, розроблені фінансовим менеджментом (рис.1).

 

 

Рис. 1. Схема  формування  та  використання  прибутку

сільськогосподарського  виробничого  кооперативу

 

         Етап. 1. Формування валового прибутку (збитку) від реалізації

продукції (товарів, робіт,  послуг)

 

 

 


Етап 2.Формування фінансових результатів від операційної діяльності

 

 

 Етап 3.Формування фінансових результатів від звичайної діяльності


  

 Етап 4. Формування фінансових результатів від надзвичайної діяльності

 

  

 Етап 5. Використання чистого прибутку

 


 

 

Зовсім іншою є структура формування і розподілу прибутку в обслуговуючому кооперативі. Відповідно до класичних принципів кооперації господарська діяльність обслуговуючого кооперативу має спрямовуватись не на отримання прибутку, а на його розподіл між учасниками у вигляді знижок та надбавок до цін, пасивних доходів і відрахувань до цільових фондів. Валовий прибуток (збиток) від реалізації продукції обслуговуючого кооперативу складається з чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без ПДВ і акцизу, надбавок до цін на продукцію і знижок до цін на послуги та собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Якщо кооператив виплачує своїм членам дивіденди на паї та формує фонди, він повинен сплачувати податок на прибуток. Якщо кооператив не формує фондів, то прибуток, отриманий ним у кінці року, повинен дорівнювати нулю. Вихід на нульове значення прибутку забезпечується рівністю закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію, цін продажу засобів виробництва та собівартості, зафіксованої кооперативом.

Особливу увагу при розподілі доходу кооперативу слід приділити розрахунку  податку на прибуток та додану вартість. При розрахунках оподаткованого доходу від різниці між скоригованим валовим доходом та валовими витратами необхідно відраховувати суми прямих  інвестицій (додаткові внески) та реінвестицій. Відрахуванню також підлягає податок на дивіденди.

Для обслуговуючого кооперативу найскладнішим є визначення розміру ПДВ, який розраховується з урахуванням знижок та надбавок до реалізаційних  цін. Складність полягає у  точному визначенні попередньої ціни,  яка має бути наближена до ціни реалізації. Якщо зазначені ціни не збігатимуться, то у кооперативу з’являться або податкові зобов’язання, або податковий кредит. З точки зору руху фінансових потоків та управління обіговими коштами кооперативу краще мати податковий кредит, тому ціна на реалізацію засобів виробництва має бути завищена, а закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію – трохи зменшені. Хоча слід пам’ятати і про привабливість цін, оскільки, незважаючи на виплати знижок та надбавок, члени кооперативу порівнюватимуть ціни з ринковими.

Велике значення для обслуговуючого кооперативу має попередній розрахунок усіх витрат та доходів, що забезпечить зберігання обігових коштів, допоможе уникнути зайвого оподаткування та принесе бажану користь членам кооперативу.

Щодо неприбуткового характеру обслуговуючого кооперативу, то виявляється, що він має місце лише за  відмови  від фінансування членами кооперативу свого підприємства. Зрозуміло, що таке ставлення до кооперативу зробить його неконкурентоспроможним, то тому кошти кооперативу потрібні не тільки на спільні потреби, а й на виробничий розвиток.


©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.