24 жовтня 2021р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Економіка сільських територій - Основи підприємницької діяльності та агробізнесу - Організаційно-правові форми господарювання - Сільськогосподарська кооперація - Кредитні спілки - Економічні засади діяльності


Кредитні спілки

Економічні засади діяльності

Экономические принципы деятельности

Майно кредитної спілки є її власністю. Кредитна спілка володіє, користується та розпоряджається належним їй майном відповідно до законодавства України та свого статуту.

Кошти кредитної спілки використовуються згідно з кошторисом, який затверджується загальними зборами членів кредитної спілки за поданням правління. Для забезпечення своєї діяльності кредитна спілка створює резервний фонд та інші фонди.

 

Майно кредитної спілки формується за рахунок:

 • вступних, обов’язкових пайових та інших внесків членів кредитної спілки, крім внесків (вкладів) на депозитні рахунки;

 • плати за надання своїм членам кредитів та інших послуг, а також доходів від провадження інших видів статутної діяльності;

 • доходів від придбаних кредитною спілкою державних цінних паперів;

 • грошових та інших майнових пожертвувань, благодійних внесків, грантів, безоплатної технічної допомоги як юридичних, так і фізичних осіб, у тому числі іноземних;

 • інших надходжень, не заборонених законодавством.

 

Капітал кредитної спілки складається з пайового, резервного та додаткового капіталів, а також залишку нерозподіленого доходу спілки і не може бути меншим 10 % від суми її загальних зобов’язань.

Пайовий капітал кредитної спілки формується за рахунок обов’­я­зкових та додаткових пайових членських внесків членів кредитної спілки.

Резервний фонд призначений для відшкодування можливих збитків кредитної спілки, які не можуть бути покритими за рахунок надходжень поточного року, забезпечення платоспроможності кредитної спілки та захисту заощаджень її членів. Він формується за рахунок вступних внесків членів кредитної спілки та частини доходів кредитної спілки до моменту досягнення ним не менш як 15% від суми активів, зважених на ризик кредитної спілки. Статутом кредитної спілки можуть бути передбачені й інші джерела формування резервного капіталу.

Додатковий капітал кредитної спілки формується за рахунок цільових внесків членів спілки, благодійних внесків фізичних та юридичних осіб, безоплатно отриманого майна і необоротних засобів.

 

Кредитна спілка відповідно до свого статуту:

 • приймає вступні та обов’язкові пайові та інші внески від членів спілки;

 • надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також селянські (фермерські) господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20% від капіталу;

 • залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і безготівковій формі. Зобов’­я­зан­ня кредитної спілки перед одним членом кредитної спілки не може бути більше 10% від загальних зобов’язань кредитної спілки;

 • виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;

 • розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами грома­дян, об’єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;

 • залучає на договірних умовах кредити банків, об’єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу.  Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50% вартості загальних зобов’­я­зань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;

 • надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу;

 • виступає членом платіжних систем;

 • оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і пос­луг   у межах наданого йому кредиту;

 • провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

 

Провадження кредитною спілкою іншої діяльності, не передбаченої чинними законодавчими і нормативними актами, не допускається.

 

Кредитна спілка має право самостійно встановлювати:

 • розмір плати (процентів), яка розподіляється на пайові членські внески та нараховується на внески (вклади), що знаходяться на депозитних рахунках членів кредитної спілки;

 • розмір плати (процентів) за користування кредитами, наданими кредитною спілкою;

 • ціни (тарифи) на послуги, що надаються кредитною спілкою;

 • види кредитів, які надаються кредитною спілкою, умови надання та строки повернення кредитів;

 • способи забезпечення кредитних зобов'язань, вимоги щодо забезпечення погашення кредитів.

 

Нерозподілений доход, що залишається у розпорядженні кредитної спілки за підсумками фінансового року, розподіляється за рішенням загальних зборів, у тому числі між членами кредитної спілки пропорційно розміру їх пайових внесків у вигляді процентів.

Збитки кредитної спілки відшкодовуються у порядку, визначається загальними зборами членів кредитної спілки.

Кредитна спілка та її посадові особи зобов'язані зберігати таємницю щодо рахунків, внесків та фінансових операцій, здійснених членами кредитної спілки.

Довідки видаються особисто членам кредитної спілки (їх представникам) лише щодо їх рахунків, внесків та їх фінансових операцій за відпо­відною заявою, а також судам, органам прокуратури, служби безпеки, органам внутрішніх справ, іншим правоохоронним органам та органам державної податкової служби у випадках та порядку, передбачених законом.

У разі смерті члена кредитної спілки довідки про його внески та рахунки видаються спадкоємцям, державним нотаріальним конторам та консульським установам іноземних держав, у провадженні яких знаходяться справи про спадщину.

 

Облік і звітність кредитної спілки.

Кредитна спілка зобов'язана вести оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності відповідно до законодавства України, а також статистичну звітність та  подавати її в установлених порядку та обсязі органам статистики.

 

Законом України  “Про бухгал­тер­сь­кий облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 996 передбачається:

 • державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності з метою захисту інтересів користувачів та удосконалення бухгалтерського обліку і звітності;

 • застосування принципів та методів ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, які визначаються національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

 

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку кредитна спілка самостійно вибирає форму бухгалтерського обліку та визначає облікову політику.

Фінансові результати діяльності кредитної спілки визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу. Він підлягає затвердженню вищим органом управління кредитної спілки.

Перевірка діяльності кредитної спілки здійснюється відповідно до законодавства України та статуту кредитної спілки.

Кошти, внесені членами кредитної спілки на депозитні рахунки, а також нарахована на такі кошти та пайові внески плата (проценти)  належать членам кредитної спілки на праві приватної власності. Ці кошти облічуються окремо.

Кошти, що належать членам кредитної спілки на праві приватної власності, використовуються для надання кредитів членам кредитної спілки, а тимчасово вільні кошти членів кредитної спілки можуть розміщуватися спілкою на депозитних рахунках в установах комерційних банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, а також у державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом.

Кожний член кредитної спілки має право одержати у будь-який час належні йому на праві приватної власності кошти у порядку і строки, визначені статутом кредитної спілки або укладеними з членом кредитної спілки договорами.


Свіжі обговорення на агро-форумі: Безотвальная обработка почвы Правильные опоры для винограда Поливаем утром или вечером? Детали для техники Гумат своими руками
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.