24 жовтня 2021р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Економіка сільських територій - Основи підприємницької діяльності та агробізнесу - Організаційно-правові форми господарювання - Сільськогосподарська кооперація - Кредитні спілки - Спостережна рада


Кредитні спілки

Спостережна рада

Наблюдательный совет

Відповідно Положення про спостережну раду кредитної спілки, яке розроблене НАКСУ у період між загальними зборами інтереси членів кредитної спіл­ки представляє спостережна рада, яка підзвітна загальним зборам, контролює та регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Члени спостережної ради обираються на загальних зборах кредитної спілки терміном на три роки і виконують свої обов’язки на громадських засадах. Членами спостережної ради не можуть бути особи, які перебувають у трудових відносинах з кредитною спілкою. Винагорода членам спостережної ради у будь-якому вигляді за роботу в ній не допускається.

 

Чисельний склад спостережної ради становить п’ять осіб.

До компетенції спостережної ради кредитної спілки належить:

 • затвердження положень про порядок надання послуг членам кредитної спілки, передбачених Законом України “Про кредитні спілки” та статутом кредитної спілки;

 • встановлення видів кредитів, що надаються кредитною спілкою;

 • вирішення питань про прийняття нових членів до кредитної спілки та припинення членства в ній відповідно до “Положення про порядок набуття та припинення членства в кредитній спілці”, яке затверджується рішенням спостережної ради;

 • затвердження у випадках, передбачених “Положенням про кредитування кредитної спілки”, рішень кредитного комітету про надання кредиту;

 • визначення порядку прийняття рішень про придбання та продаж майна кредитної спілки, а також використання тимчасово вільних коштів;

 • затвердження кошторису та штатного розпису кредитної спілки;

 • затвердження положень про структурні підрозділи кредитної спілки;

 • призначення голови та членів правління, а також членів кредитного комітету;

 • визначення кваліфікаційних вимог до членів кредитного комітету, працівників кредитної спілки та залучених на договірних умовах експертів згідно з нормативно-правовими актами Уповноваженого органу та статутом спілки;

 • прийняття рішень про вступ кредитної спілки до асоціації кредитних спілок та (або) об’єднаної кредитної спілки;

 • спостережна рада вирішує й інші питання діяльності кредитної спілки, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів членів кредитної спілки.

 

Крім вищезазначених повноважень, спостережна рада:

 • затверджує розроблені правлінням річний план розвитку і бюджет;

 • контролює виконання річного плану розвитку, бюджету та програм, що існують у кредитній спілці;

 • визначає делегатів на конференції та інші заходи об’єднань кредитних спілок та інших організацій;

 • приймає рішення про списання безнадійних кредитів;

 • може приймати рішення про делегування частини належних їй повноважень до компетенції правління, крім тих, що віднесені статутом кредитної спілки до її компетенції.

 

Звіт спостережної ради загальним зборам містить звіт про її діяльність та річний фінансовий звіт, які разом із запрошенням мають бути надані кожному з членів кредитної спілки не пізніше, ніж за 30 днів до скликання зборів. Примірники звіту повинні зберігатися в кредитній спілці і бути доступними членам спілки.

Організаційної формою роботи спостережної ради є засідання, які мають відбуватися не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання можуть скликатися за наполяганням половини членів спостережної ради, а також за зверненням правління кредитної спілки.

Засідання спостережної ради є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини його членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як половина членів спостережної ради, які беруть участь у засіданні.

Рішення спостережної ради кредитної спілки оформляється протоколом, який підписується головою спостережної ради.

На першому після загальних зборів засіданні спостережної ради із числа її членів обирається голова, заступник голови та секретар спостережної ради, обов’язки яких визначаються статутом кредитної спілки, а також визначаються персональні обов’язки решти її членів.

 

Основний розподіл обов’язків:

 

а) голова спостережної ради:

 • очолює спостережну раду й організує її роботу;

 • головує на її засіданнях та підписує протоколи засідань спостережної ради;

 • звітує про роботу спостережної ради загальним зборам членів кредитної спілки;

 • несе персональну відповідальність за виконання покладених на спостережну раду завдань.

 

б) заступник спостережної ради виконує обов’язки голови на час його відсутності.

 

в) секретар спостережної ради:

 • веде та зберігає протоколи засідань спостережної ради і загальних зборів;

 • відповідає за підготовку засідань (проекти рішень, запрошення на засідання нечленів спостережної ради та ін.);

 • повідомляє про засідання членів спостережної ради та голову ревізійної комісії і розсилає їм порядок денний.

 

г) члени спостережної ради:

 • очолюють тимчасові робочі комітети;

 • мають постійні обов’язки, пов’язані з їхніми фаховими знаннями (наприклад, юридичні питання в організації роботи, економічний аналіз тощо).

 

Для забезпечення співпраці між членами спостережної ради, комітетами, працівниками використовуються такі норми організаційної поведінки:

 • голова правління бере участь у всіх засіданнях спостережної ради з правом дорадчого голосу;

 • питання, що належать до компетенції когось із членів спостережної ради, ніколи не розглядаються без його участі;

 • рішення спостережної ради доводяться до голів ревізійної комісії, кредитного комітету та правління не пізніше наступного після засідання робочого дня у встановленому порядку;

 • ревізійна комісія, кредитний комітет та правління подають свої про­позиції щодо прийняття спостережною радою тих чи інших рішень через секретаря спостережної ради у письмовій формі;

 • в засіданнях спостережної ради як спостерігачі можуть брати участь члени ревізійної комісії;

 • працівники кредитної спілки подають свої заяви та пропозиції до спостережної ради через голову правління.


Свіжі обговорення на агро-форумі: Безотвальная обработка почвы Правильные опоры для винограда Поливаем утром или вечером? Детали для техники Гумат своими руками
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.