27 січня 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Економіка сільських територій - Основи підприємницької діяльності та агробізнесу - Організаційно-правові форми господарювання - Розвиток малих форм господарювання на селі (самозайнятість сільського населення) - Прогресивні форми організації підприємницької діяльності - Витрати і доходи підприємств малого бізнесу


Прогресивні форми організації підприємницької діяльності

Витрати і доходи підприємств малого бізнесу

Расходы и доходы предприятий малого бизнеса

Будь-яка структура підприємницької діяльності організується з метою одержання доходу.

В країнах з ринковою економікою ефективність підприємств малого бізнесу визначається в основному двома показниками: обсягом продаж і масою прибутку, а для середнього і великого бізнесу, крім названих показників ще й розмірами активів і акціонерного капіталу.

Ефективне ведення власної справи - головна турбота підприємця: засновника, власника, господаря. Він повинен повністю покривати всі свої витрати за рахунок виручки від реалізації продукції та інших статей доходу і, крім того, мати солідний залишок (підприємницький доход) (табл. 1).

Аналіз даних показує, що фермери мають більш широке коло джерел доходів (в тому числі від акцій, грошових засобів, що зберігаються на рахунках у банку і т. п.). Маючи більшу комерційну свободу, вони можуть самостійно продати майно, яке не використовують за договірною ціною.

Сімейні орендарі за землю, худоби і інше майно вносять орендодавцю відповідні платежі. В країнах з розвинутою економікою сімейні орендарі, - це, як правило, молоді сім’ї, які не мають в приватній власності необхідної кількості земель і змушені орендувати їх за певну плату. Фермерські господарства можуть не тільки купувати нове, але й викупляти раніш орендоване майно, звільнятись від орендної плати за землю при передачі її у безстрокове володіння або у власність. В цьому випадку фермер виплачує єдиний фіксований податок.

Фермерський доход іде на задоволення потреб сім’ї, розвиток виробництва, створення фонду ризику та на інші цілі. Якщо селянин цікавиться розміром підприємницького доходу, то він повинен із свого доходу вирахувати фонд оплати праці. Одержана різниця покаже наявність або відсутність прибутку. При цьому фермер може самостійно змінювати величину прибутку (чистого доходу), призначеного на розширення і обновлення виробництва, регулюючи розмір доходу на особисте споживання, підвищення рівня життя своєї сім’ї.

Починаючому підприємцю, в тому числі і фермеру, вже з перших кроків своєї діяльності важливо оцінити життєздатність створюваного ним підприємства (ферми). Буде краще, якщо провести його економічне обґрунтування у декількох варіантах і у різні періоди розвитку. Так можна більш об’єктивно оцінити його доходність як на близьку, так і на більш віддалену перспективу. В кожному варіанті повинні враховуватися найважливіші економічні умови господарювання. Так, наприклад, на початку фермерського рухуселянському господарству надавались пільгипо податках, кредитуванню тощо.

 

Таблиця 1

Формування підприємницького  доходу  

Підприємці-орендарі

Підприємці-власники

Надходження

1. Виручка від реалізації продукції (послуг, робіт)

1.Виручка від реалізації продукції (послуг, робіт)

2. Вартість цінностей, витрачених на утримання сім’ї

2. Вартість цінностей, витрачених на утримання сім’ї

3. Інші надходження (прийняті штрафи, вартість наданих послуг, страхові відшкодування тощо)

3. Виручка від реалізації майна

4. Інші доходи (включаючи дивіденди на акції, проценти за зберігання засобів у банку тощо)

Витрати

4. Матеріальні і прирівняні до них витрати (пальне, насіння, корми, добрива, роботи і послуги, страхові платежі, інші матеріальні цінності)

5. Матеріальні і прирівняні до них витрати (включаючи проценти за кредит)

5. Валовий доход (п.1+п.2+п.3 - п.4)

6. Валовий доход (п.1+п.2+п.3+п.4 - п.5)

6. Платежі і відрахування орендодавцю:

а) відрахування на соціальне страхування;

б) орендна плата за майно та землю;

в) амортизаційні відрахування;

г) відрахування орендодавцю (якщо це передбачене угодою).

7. Платежі і відрахування:

а) відрахування на соціальне страхування і соціальне забезпечення;

б) орендна плата (податок) за землю;

в) викуп основних засобів (розстрочку);

г) податок з доходів фермера.

Доход

7. Госпрозрахунковий доход (п.5-п.6):

а) резервний фонд

б) фонд виробничого і соціального розвитку

в) фонд оплати праці

8. Підприємницький доход (п. 6-п. 7):

а) резервний фонд (фонд ризику)

б) фонд розвитку господарства

в) фонд оплати праці

 

Як бачимо, механізм формування і використання підприємницького доходу нескладний, але для його правильного застосування на практиці підприємець повинен володіти основами діючого законодавства і методикою визначення кожної статті надходження і витрат. Основним джерелом доходів підприємця (фермера), все таки, буде виручка від реалізації обсягу його товарної продукції.

Розраховуючи виручку, слід передбачити можливість реалізації продукції по різних каналах (за прямими договорами із заготівельними організаціями, на ринках тощо) і за цінами, що склалися на момент реалізації продукції. Такий розрахунок доцільно виконувати у декількох варіантах, що дає змогу точніше оцінити перспективи господарства.

У витратах, наприклад, селянського господарства, основну питому вагу займають матеріальні витрати. Тому найважливішим завданням фермера є найбільш ефективне використання матеріальних ресурсів (кормів, пального,насіння, добрив тощо), зниження їх витрат на одиницю товарної продукції. Разом з тим рівень доходів в значній мірі залежить і від зовнішніх факторів, на які власники господарств іноді не можуть впливати. За користування землею, худобою, іншими основними засобами фермер зобов’язаний робити відрахування їх власникам; він платить податки державі, місцевим органам влади.Зміст і розмір цих платежів залежить від цілого ряду умов, в тому числі від статусу селянського господарства.

Якщо фермер є орендарем землі, продуктивної і робочої худоби, техніки і інших основних засобів, то він повинен щорічно здійснювати орендні платежі аж до моменту їх випуску у власність (якщо це передбачено угодою). Як визначити розмір орендної плати, яку форму її вибрати, які умови покласти в основу її диференціації, враховуючи різні природно-кліматичні умови ведення селянського господарства? Ці питання кожний раз доводиться вирішувати при укладанні договорів з орендодавцями (власниками паїв, місцевими органами влади).

 

При визначенні економічної ефективності виробничої діяльності приватних підприємницьких структур розглядаються слідуючі питання:

  • визначення маржинального доходу;

  • беззбитковий об’єм виробництва і реалізації продукції рослинництва та його визначення;

  • беззбитковий об’єм виробництва і реалізації продукції тваринництва та його визначення;

  • проектний розрахунок урожайності культур та об’ємів виробництва продукції рослинництва для отримання певного розміру прибутку;

  • проектний розрахунок продуктивності тварин та об’ємів виробництва продукції тваринництва для отримання певного розміру прибутку.

          

Для визначення маржинального доходу необхідно перш за все зробити розподіл витрат на постійні і змінні. До постійних витрат відносяться такі витрати, розмір яких не залежить від об’ємів виробництва (погодинна оплата праці та нарахування на неї, витрати на утримання основних засобів, витрати по управлінню і організації виробництва, страхові платежі, орендна плата та інші) (табл. 2 і 3).

Змінні витрати визначаються як різниця між загальною сумою виробничих витрат і постійними витратами фірми.

 

Маржинальний доход розраховується як різниця між ціною реалізації та змінними витратами у повній собівартості одиниці продукції за формулою:

 

Мg = Ц - Вз

 

де Мg- маржинальний доход на одиницю продукції, грн.; Ц - ціна реалізації, грн.; Вз- витрати змінні, грн.

Таблиця 2

Методика розрахунку беззбиткового обсягу виробництва  і реалізації продукції рослинництва (200__р.)

 

Показники

 

 

Одиниця

вим.

Види продукції

зернові

цукрові буряки

і т.п.

1. Валове виробництво продукції

ц

 

 

 

2. Виробничі витрати

грн.

 

 

 

             в т. ч. : а) постійні

                       б) змінні

грн.

 

 

 

грн.

 

 

 

3. Питома вага постійних витрат      

(гр. 2 а ¸ гр. 2)

%

 

 

 

4. Виробнича собівартість 1 ц продукції

(гр. 2 ¸ гр. 1)

грн.

 

 

 

5. Постійні витрати в розрахунку на 1 ц продукції (гр. 4 х гр.3) ¸ 100

грн.

 

 

 

6. Ціна реалізації 1 ц продукції

грн.

 

 

 

7. Повна собівартість реалізованої продукції

грн.

 

 

 

8. Змінні витрати у повній собівартості одиниці продукції (гр.7 - гр.5)

грн.

 

 

 

9. Маржинальний доход від одиниці продукції (гр. 6 - гр. 8)

грн.

 

 

 

10. Беззбитковий обсяг виробництва продукції (гр. 2а ¸ гр. 9)

ц

 

 

 

 

 

Для визначення беззбиткового об’єму виробництва та реалізації продукції необхідно постійні витрати поділити на маржинальний доход за формулою :

Об = Вп : Мg

 

де Об - об’єм беззбитковий, ц, т; Вп  - витрати постійні, грн.; Мg - маржинальний доход, грн.

 

При визначенні об’ємів товарної продукції для отримання певного прибутку використовується формула:

 

        Пп + Вп

От = ---------------

         Мg

де От - об’єм товарної продукції, ц, т; Пп - прибуток проектний, грн.; Вп - витрати постійні, грн.; Мg- маржинальний доход від реалізації одиниці продукції, грн.

 

Таблиця 3

Методика розрахунку беззбиткового обсягу виробництва  і реалізації продукції тваринництва (200__р.)

 

Показники

 

 

Одиниця

виміру

Види продукції

 

молоко

жива маса ВРХ

 

і т. п.

1. Валове виробництво продукції

ц

 

 

 

2. Виробничі витрати

грн.

 

 

 

          в т. ч. :    а) постійні

грн.

 

 

 

                       б) змінні

грн.

 

 

 

3. Питома вага постійних витрат

(гр. 2 а ¸ гр.2)

%

 

 

 

4. Виробнича собівартість 1 ц продукції

 (гр. 2 ¸ гр. 1)

грн.

 

 

 

5. Постійні витрати в розрахунку на 1 ц продукції (гр.4 х гр.3) ¸ 100

грн.

 

 

 

6. Ціна реалізації 1 ц продукції

грн.

 

 

 

7. Повна собівартість реалізованої продукції

грн.

 

 

 

8. Змінні витрати у повній собівартості одиниці продукції (гр.7 - гр.5)

грн.

 

 

 

9. Маржинальний доход від одиниці продукції (гр. 6 - гр. 8)

грн.

 

 

 

10. Беззбитковий обсяг виробництва продукції (гр. 2а ¸ гр. 9)

ц

 

 

 

 

 

Проектні розрахунки по визначенню обсягів виробництва продукції підприємств малого бізнесу в аграрній сфері для отримання певного розміру прибутку проводяться за показниками, відображеними в таблицях 4 і 5.

 

Таблиця 4

 Проектний розрахунок урожайності культур та обсягів виробництва продукції

рослинництва для отримання певного розміру прибутку (200__р.)

 Показники

Одиниця виміру

Розмір прибутку

фактичний

проектний

А. Зернові

 

 

 

1. Розмір прибутку

грн.

 

 

2. Постійні витрати на виробництво продукції

грн.

 

 

3. Маржинальний доход від одиниці продукції

грн.

 

 

4. Товарна продукція у натуральному виразі (гр.1 + гр.2) ¸ гр.3

ц

 

 

5. Продукція на внутрігосподарські потреби

ц

 

 

6. Обсяг виробництва у заліковій масі

(гр.4 + гр.5)

ц

 

 

7. Обсяг виробництва у оприбуткованій  масі

ц

 

 

8. Фактична площа посіву

га

 

 

9. Урожайність сільгоспкультур

ц/га

 

 

10. Змінні витрати у повній собівартості одиниці продукції

грн.

 

 

11. Змінні витрати на виробництво товарної продукції (гр.4 х гр.10)

грн.

 

 

12. Повна собівартість товарної продукції

 (гр.2 + гр.11)

грн.

 

 

13. Повна собівартість одиниці товарної продукції (гр.12 ¸ гр.4)

грн.

 

 

14. Рентабельність товарної продукції

(гр.1 ¸ гр.12) х 100

%

 

 

 

Таблиця 5

 Проектний розрахунок продуктивності тварин та обсягів виробництва продукції

тваринництва для отримання певного розміру прибутку (200__р.)

 Показники

Одиниця виміру

Розмір прибутку

фактичний

проектний

А. Молоко

 

 

 

1. Розмір прибутку

грн.

 

 

2. Постійні витрати на виробництво продукції

грн.

 

 

3. Маржинальний доход від одиниці продукції

грн.

 

 

4. Товарна продукція у натуральному виразі

(гр.1+гр.2) ¸ гр.3

ц

 

 

5. Продукція на внутрігосподарські потреби

ц

 

 

6. Обсяг виробництва у заліковій масі

(гр. 4 + гр. 5)

ц

 

 

7. Фактичне поголів’я тварин

гол.

 

 

8. Продуктивність поголів'я

ц

 

 

9. Змінні витрати у повній собівартості одиниці продукції продукції

грн.

 

 

10. Змінні витрати на виробництво товарної продукції (гр. 4 х гр. 9)

грн.

 

 

11. Повна собівартість товарної продукції

(гр. 2 + гр. 10)

грн.

 

 

12. Повна собівартість одиниці товарної продукції ( гр. 11 ¸ гр. 4)

грн.

 

 

13. Рентабельність товарної продукції

(гр. 1 ¸ гр. 11) х 100

%

 

 

 

Дані розрахунки дозволяють визначити найбільш ефективні напрями розвитку підприємницьких структур  малого та середнього бізнесу.

Нинішнє законодавство відкриває широкі можливості для розвитку агробізнесу: одержати землю у власність або довічне успадковане володіння, розширити за рахунок земельних паїв своє особисте підсобне господарство, орендувати землю у односельців. Але сільському підприємцю потрібні також сільськогосподарська техніка, приміщення, споруди, різне обладнання. Вартість їх може досягти сотень тисяч гривень. Тому для фермерів, чий стартовий капітал обмежений, оренда основних засобів може стати важливим чинником створення життєздатного господарства.

Але підприємцям слід пам’ятати, що орендна плата - не просто розрахункова величина, а конкретний предмет угоди, торгу, який ведуть між собою орендар і орендодавець. Вони можуть домовитися, зокрема, про ті чи інші пільги, порядок перегляду платежів до закінчення встановленого законом строку оренди і викупу майна у випадку зміни економічних умов господарювання, стихійного лиха тощо. Зменшення розміру орендної плати зі сторони орендодавця, наприклад, місцевої ради, може використовуватися і як стимул для укладення договору оренди, введення в господарський оборот вибувших земель і малопродуктивних угідь.

Загальновідомо, що сільське господарство України значно поступається за рівнем ефективності західноєвропейському і американському, основу якого складають фермерські господарства. Так, якщо в Україні у сільському господарстві зайнято близько 25% працездатного населення, то у Англії лише 10%, в Німеччині - 5, а в США - фермери складають 2% населення (без найманої праці і працюючих у сервісних кооперативах), годують всю країну і, крім того, до 20-25% сільськогосподарської продукції щорічно експортують. Звичайно, необхідно враховувати різницю у технічному оснащенні і державній політиці щодо аграрного сектора.

Таким чином, з позиції окремого підприємства малого бізнесу критерієм його ефективності є прибуток. Об’єктивність цього критерію визначається не тільки тим, що прибуток - природна мета, наприклад, фермера-товаровиробника, але і тим, що без нього неможливий нормальний розвиток його господарства; низька рентабельність неодмінно ставить його на межу банкрутства. Отже, прибуткове селянське господарство - це стабільне продовольче постачання країни, добра податкова база для поповнення державного і місцевих бюджетів, основа добробуту селянських сімей..

Слід, проте, відмітити, що прибуток не є метою діяльності всіх без винятку господарств. Дрібні ферми, власники яких одержують основний доход від іншої діяльності, використовуються за рубежем перш за все для сімейного відпочинку, більш продуктивного використання вільного часу, а в Україні - і як додаткове джерело натурального постачання. Але і в цьому випадку підприємець повинен співставляти свої витрати з одержаними доходами, в тому числі від сільського господарства.


Свіжі обговорення на агро-форумі: Is Evianne Cream The Essential Cream For Anti Aging? Who Should Use Fleur Alpha Cream? Трапензунд, Керасунд (черенкование) Вопрос знающим про расход топлива у тракторов CLAAS AXION Сенокосилка Partner PSKL72B
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.