30 листопада 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Економіка сільських територій - Основи підприємницької діяльності та агробізнесу - Підприємство і підприємництво - Підприємство в ринкових умовах - Підприємство як підприємницька структура


Підприємство в ринкових умовах

Підприємство як підприємницька структура

Предприятие как предпринимательская структура

В Україні формується різноманітна структура економіки. Свідченням цього є поява різних підприємницьких структур, властивих ринковій економіці, їх можна класифікувати за такими ознаками:

 • формою власності - приватні, колективні, державні;

 • формою організації - одноосібні володіння, партнерство (товариство), корпорація, бюджетні підприємства, змішані корпорації;

 • масштабами виробництва - індивідуальні, серійні, масові;

 • рівнем спеціалізації - спеціалізовані, універсальні, мішані;

 • розміром (кількістю персоналу) - малі, середні, великі;

 • сферою діяльності - виробничі, комерційні, фінансові, посередницькі, страхові.

 

Підприємство - це основна організаційна та виробнича ланка народного господарства країни.

Першою ознакою підприємства є самостійність у системі господарства країни. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий рахунок у банку, печатку з назвою підприємства, товарний знак (для промислових підприємств). Підприємство має закінчений цикл відтворення, тобто його продукція може в умовах поділу праці набувати форми товару. Підприємство має свій трудовий колектив з його специфічними інтересами.

 

Що ж являє собою підприємство ринкового типу?

По-перше, підприємство є технологічною і територіальною відокремленою сукупністю засобів виробництва та робочої сили. Фактори виробництва - праця, земля, капітал, які є трьома “китами” економіки, - функціонують та розвиваються тільки об’єднавшись у рамках конкретних підприємств. Кожне підприємство має різні фактори виробництва і по-різному комбінує їх. Наприклад, взуттєва фабрика і хлібозавод використо-вують аж ніяк не схожі верстати, обладнання, сировину, а їхні робітники мають різні професії. На різних підприємствах застосовуються різні технології виробництва. Це означає, що дані підприємства технологічно і територіальне відокремлені, як одне від одного, так і від інших підприємств. У цьому розумінні підприємство можна визначити як технологічне поєднання факторів виробництва.

По-друге, кожне підприємство спеціалізується на виготовленні певного товару чи послуги. Поєднання факторів виробництва в процесі створення товару завершується випуском готової продукції, тобто вироб-ничі процеси в рамках підприємства набувають завершеності у вигляді остаточного результату. Нехай в одному випадку це буде літак, а в іншому – тільки деталь цього літака; для кожного з цих підприємств то буде остаточна продукція.

По-третє, кожне підприємство, крім технологічно-територіальної, характеризується ще й економічною відокремленістю. Все майно підприємства, з усіма засобами виробництва та технологіями, є власністю фірми, яка володіє даним підприємством. Зауважимо, що ця власність не буде повною,  коли  фірма орендує  підприємство.  Отже,  підприємство розпоряджається своїм майном. На цій підставі воно самостійно складає виробничу програму, набирає кадри, здійснює управління виробничим процесом, реалізує одержану продукцію, відшкодовує витрати та отримує прибуток. Навіть у такому схематичному переліку відображено всі основні економічні процеси та явища. В економіці підприємства в мініатюрі відбивається вся економіка, з усіма її головними процесами: виробництвом, обміном, розподілом, споживанням, ось чому економічну життєдіяльність підприємства називають  мікроекономікою.

По-четверте, було б не правильно зводити усе життя підприємства лише до технологічних і господарських процесів. Підприємство - це завжди соціальний осередок суспільства, певний колектив співробітників. На підприємстві проходить важлива частина життя людини, за допомогою колективу відбувається її розвиток, духовне зростання. Від злагоди в колективі залежить економічний успіх підприємства. Ви, напевне, чули, якого великого  значення  надають  почуттю  колективізму на японських  підприємствах. Під час знайомства японець називає не своє прізвище, а фірму де він працює.

Які ж функції виконують підприємства в економіці?

Основна мета економіки - це створення товарів і послуг для задоволення потреб населення з найменшими витратами на виробництво та реалізацію продукції. Саме цю мету і покликані реалізувати підприємства, у цьому полягає їх основна функція. Іншими словами, функцією кожногопідприємства є максимально можливий випуск суспільно  корисної продукції за найменших витрат (Рис.1).

 

Рис 1. Основні специфічні фукці піприємства 

Діяльність будь-якого підприємства підпорякована реалізації його основної виробничої функції - створенню максимуму товарів чи послуг для задоволення потреб суспільства за найменших витрат виробництва. Для здійснення цієї функції підприємство розгортає свою діяльність у різних сферах, виконуючи в кожній специфічні функції.

Виробничо-технологічні функції  підприємства пов’язані із використанням, впровадженням новітніх технологій, раціоналізацією виробничих процесів і винахідництвом.

Економічними функціями підприємства (фірми) є: управління процесами виробництва та збуту товарів, укладання контрактів, найняття працівників і раціональна організація їхньої праці, розподіл доходів (заробітної плати та прибутку), розрахунок економічної ефективності, ціноутворення, вивчення ринку.

Соціальні функції  підприємства такі: поліпшення умов праці та відпочинку співробітників, створення сприятливого психологічного клімату в колективі, надання допомоги та пільг працівникам та членам їх сімей, благодійна діяльність.

Крім зазначених функцій, які виконує підприємство в межах національної економіки, існують ще зовнішньоекономічні функції. Підприємство бере участь у міжнародному обміні товарів, спільному з іноземними партнерами виробництві, будівництві, науково-технічному співробітництві.

Отже, підприємство - основна організаційна ланка народного господарства України. Підприємство - самостійний господарюючий статутний суб’єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу).


Відповідно до форм власності в Україні можуть діяти підприємства таких видів (рис. 2):

 • приватне підприємство, засноване на власності фізичної особи;

 • колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу підприємства;

 • господарське товариство;

 • підприємство, яке засноване на власності об’єднання громадян;

 • комунальне підприємство, засноване на власності відповідної територіальної громади;

 • державне підприємство, засноване на державній власності, у тому числі казенне підприємство.

 

 Рис. 2. Види підприємств


 

Державне підприємство, яке відповідно до законодавства України не підлягає приватизації, за рішенням Кабінету Міністрів України може  бути перетворене у казенне підприємство. Рішення про перетворення державного підприємства в казенне приймається за однією з таких умов:

 • підприємство проводить виробничу або іншу діяльність як віповідно до законодавства може здіснюватись тільки державним підприємством;

 • головним споживачем продукції підприємства (більш як 50%) є держава;

 • підприємство є суб’єктом природних монополій.

 

Відповідно до обсягів господарського обороту підприємства і чисельності його працівників (незалежно від форм власності), воно може бути віднесено до категорії малих підприємств.

Можуть діяти інші види та категорії підприємств, у тому числі орендні, створення яких не суперечить законодавчим актам України.

Підприємства мають право на добровільних засадах об’єднувати виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству України.


Підприємства можуть об’єднуватися в:

 • асоціації - договірні об’єднання, створені з метою постійної корди-нації господарської діяльності, асоціація немає права втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-якого з її учасників;

 • корпорації - договірні об’єднання, створені на основі поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників;

 • консорціуми - тимчасові статутні об’єднання промислового і банків-ського капіталу для досягнення спільної мети;

 • концерни - статутні об’єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємців;

 • решта об’єднань за галузевим, територіальним та іншими принципами.


Свіжі обговорення на агро-форумі: Универсальный трактор Культиватор Stihl MM 55, почвенная фреза!!! Норм или нет? Чем лучше отмывать свинарник? АВД для сельского хозяйства Удобрение для ягод
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.