30 листопада 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Економіка сільських територій - Соціально-економічний розвиток - Демографічна і поселенська база та трудові ресурси села - Стан ринку праці в сільській місцевості - Основні напрями регулювання ринку праці


Стан ринку праці в сільській місцевості

Основні напрями регулювання ринку праці

Основные направления регулирования рынка труда

Економічне зростання є передумовою для створення нових та реконструкції вже існуючих робочих місць. Метою такої реконструкції має бути зменшення питомої ваги робочих місць з важкими та шкідливими умовами праці, забезпечення сучасного технологічного рівня виробництва, захист навколишнього середовища. У своєму Посланні до Верховної Ради  України (2004 р.)  Президент Україні зокрема зазначав.

Верховній Раді забезпечити прийняття Законів України: „Про затвердження Державної програми зайнятості населення на 2005-2008 роки”; „Про зайнятість населення” (у новій редакції).


Кабінету Міністрів України запровадити:

а) механізм пільгового кредитування створення нових робочих місць на визначений термін та відповідно до кількості створених робочих місць;

б) систему дотацій підприємцям на створення нових робочих місць;

в) розширення практики державного замовлення;

г) систему дієвих субсидій підприємцям на працевлаштування безробітних, передусім із соціально вразливих верств населення та тих, хто не має роботи понад 6 місяців;

д) організацію короткострокових безкоштовних курсів, семінарів з правових основ підприємництва, бухгалтерського та податкового обліку, забезпечення безкоштовними методичними матеріалами;

е) забезпечення консультаційного, інформаційно-рекламного обслуговування новостворених підприємницьких структур, зокрема включення до місцевих рекламно-інформаційних довідників безкоштовної юридичної консультації, інформації про державні та громадські установи, які працюють з підприємцями;

є) сприяння об’єднанню підприємців у громадські організації, спілки для захисту своїх інтересів і здійснення спільних заходів;

ж) стимулювання розвитку фермерських господарств та інших підприємств, які займатимуться сільським господарством на професійній основі з використанням сучасних індустріальних технологій;

з) диверсифікацію зайнятості сільського населення, розвиток переробної промисловості та інших галузей агропромислового комплексу, соціальної сфери;

і) законодавче врегулювання статусу і діяльності особистих селянських господарств, в основу визначення яких має закладатися не лише розмір, а й переважний напрям використання землі;

й) визначення  прав членів домогосподарств на державний соціальний захист і допомогу, у тому числі допомогу по безробіттю, з урахуванням демографічного складу сім’ї (чисельність працездатних осіб, дітей, людей похилого віку) та об’єктивних можливостей здати земельну ділянку в оренду (наявність  підприємств, згодних взяти землю в оренду, розмір орендної плати);

к) розробити механізми та віднайти необхідні фінансові ресурси для зацікавлення приватного інвестора у вкладенні коштів відповідно до визначених пріоритетів.


Напрями підвищення якості робочої сили. Необхідно створити передумови для істотного підвищення мобільності робочої сили (професійної, соціальної, територіальної) шляхом належної професійно-освітньої підготовки робочої сили відповідно до поточних та перспективних вимог економіки та створення реального ринку житла. З цією метою Верховній Раді України забезпечити прийняття Закону України „Про професійний розвиток персоналу на виробництві”. Кабінету Міністрів України:

а) розробити механізми збільшення масштабів та розширення напрямів освіти дорослого населення, своєчасної підготовки та перепідготовки зайнятої робочої сили;

б) забезпечити спрямування частини коштів, виділених на професійну освіту, на її модернізацію, належне технологічне оснащення і забезпечення методично-навчальною літературою;

в) забезпечити безпосередній зв’язок між стандартами оплати праці та освітньо-кваліфікаційним рівнем працівників;

г) запровадити багатоканальне фінансування професійної освіти;

д) забезпечити трансформацію професійно-технічної освіти, належну її відповідність потребам ринку праці;

е) істотно збільшити масштаби професійної підготовки та перепідготовки безробітних; направляти осіб, що втратили роботу, на перекваліфікацію якомога раніше;

є) формувати держзамовлення на підготовку робочої сили, спираючись на результати прогнозу потреби економіки країни в робочій силі за професіями, і на тендерних засадах розміщувати замовлення у навчальних закладах (вищих та середніх);

і) забезпечити запровадження практики обов’язкової роботи протягом 3-річного періоду в державних навчальних закладах (передусім дошкільної, навчальної, середньої та професійної підготовки) усіх випускників педагогічних навчальних закладів, які здобули освіту за бюджетні кошти.


Напрями регулювання трудової міграції. З метою підвищення територіальної мобільності робочої сили в межах України необхідно Кабінету Міністрів України :

а) створити систему постійного інформування населення про наявні вакансії на загальнонаціональному ринку праці;

б) запровадити систему доступних кредитів на житло, включаючи придбання житла на вторинному ринку;

в) реалізувати механізм надання доступного тимчасового житла.


З метою скорочення масштабів нелегальної трудової міграції населення за межі країни та посилення соціального захисту працівників за кордоном Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України:

  • приєднатися до конвенцій МОП щодо захисту прав працівників–мігрантів, статей Європейської Соціальної Хартії (оновленої) та забезпечити прийняття ратифікацію цього документа;

  • прийняти Закон України „Про особливості ліцензування та впровадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном”.

Кабінету Міністрів України:

  • інтенсифікувати зусилля щодо підписання угод про працевлаштування з країнами-реципієнтами української робочої сили, а також розширення квот для працевлаштування українців у тих країнах, з якими договори вже укладено;

  • запровадити спеціальні посади у дипломатичних та консульських представництвах за кордоном у країнах призначення мігрантів, створити спеціальні приймальні, забезпечити надання юридичних консультацій;

  • розробити програму  стимулювання самозайнятості та мікро-підприємництва для осіб, які повертаються після трудової діяльності за кордоном.


Основні напрями реформування оплати праці. Через обмеженість можливостей протягом найближчих років підвищити рівень заробітної плати за рахунок традиційних джерел  необхідно повною мірою задіяти потенціал джерел, пов’язаних з реструктуризацією собівартості та цін і збільшенням у них частки заробітної плати, інших видів доходів працюючих на основі зменшення податкового навантаження на фонди оплати праці з одночасним зростанням абсолютних розмірів останніх; перегляду ставок і відрахувань з доходів підприємств; запровадження системи оподаткування прибутку, яка б стимулювала економію матеріальних ресурсів. Для цього необхідно:

 

Кабінету Міністрів України за участю суб’єктів соціального партнерства на національному рівні:

а) підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України:

  • зміни та доповнення до Закону України „Про оплату праці” у частині, що стосується вдосконалення порядку визначення та затвердження мінімальної заробітної плати;

  • проект законодавчого акта, що закріпить форми участі найманих працівників в управлінні виробництвом і розподілі його результатів, конкретні організаційно-правові механізми розвитку виробничої демократії на підприємствах і в організаціях України;

б) забезпечити поетапне наближення мінімальної заробітної плати до прожиткового мінімуму, встановленого на працездатну особу;

в) підвищити значення угод і договорів, які укладаються відповідно до Закону України „Про колективні договори і угоди”, у регулюванні рівнів, структури і диференціації доходів від трудової діяльності;

г) розробити механізм підвищення доходів від трудової діяльності через використання джерел, пов’язаних з реструктуризацією витрат на виробництво, реалізацію резервів ресурсозбереження, стимулювання зниження матеріальних витрат та підвищення частки заробітної плати у собівартості продукції;

д) забезпечити вдосконалення оплати праці в бюджетній сфері, ввести в дію Єдину тарифну сітку оплати роботи працівників бюджетної сфери, передбачити поетапне встановлення міжкваліфікаційної (міжпосадової) диференціації в оплаті праці, побудованої з урахуванням відмінностей у складності виконуваних робіт (кваліфікації) та їхньої відповідальності.


Основні напрями поліпшення соціального захисту безробітних.

Кабінету Міністрів України та місцевим органам влади:

а) забезпечити істотне збільшення масштабів надання населенню (не тільки безробітним, а й тим, хто звертається до центрів зайнятості ще до втрати роботи) профорієнтаційних та консультаційних послуг;

б) розширити масштаби професійної підготовки та перепідготовки безробітних на замовлення роботодавців під конкретні робочі місця;

в) забезпечити поширення громадських робіт у соціальній сфері;

г) істотно збільшити масштаби надання допомоги на відкриття власної справи шляхом організації попередньої підготовки та подальшого супроводу, надання консультаційних послуг у перші роки самостійної діяльності;

д) використовувати сучасні методи інформування працедавців щодо пропозиції робочої сили, а населення – щодо попиту на неї.


Свіжі обговорення на агро-форумі: Новая эра без химии. Программированная Вода Универсальный трактор Культиватор Stihl MM 55, почвенная фреза!!! Норм или нет? Чем лучше отмывать свинарник? АВД для сельского хозяйства
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.