02 грудня 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Економіка сільських територій - Основи підприємницької діяльності та агробізнесу - Організація виробництва - Організація використання ресурсів у сільськогосподарських підприємствах - Організація використання трудових ресурсів - Тенденції у зміні чисельності і складі трудових ресурсів


Організація використання трудових ресурсів

Тенденції у зміні чисельності і складі трудових ресурсів

Тенденции в изменении численности и составе трудовых ресурсов

Зайнятість трудових ресурсів залежить насамперед від наявності робочих місць, що визначає попит на робочу силу. Наявні трудові ресурси виявляють попит на цілком визначені, конкретні, а не абстрактні робочі місця. З точки зору населення зайнятість може бути задовільною і незадовільною, що значною мірою впливає на кінцеві результати праці.

У минулі роки забезпечення і підтримання високої зайнятості було необхідною умовою екстенсивного розвитку сільського господарства, що й давало змогу підтримувати високий порівняно з іншими розвиненими країнами ринкової економіки рівень трудової участі сільського населення. Так, за даними Інституту аграрної економіки УААН, коефіцієнт зайнятості в сільському господарстві України в 1994 р. становив 85,4%, в т.ч. жінок — 83,7%, тоді як у країнах Західної Європи і США не перевищував відповідно 70% і 40%. Високий рівень зайнятості сільського населення пояснюється насамперед низьким рівнем розвитку виробництва і продуктивності праці.

Піднесення сільського господарства в країнах Західної Європи і США супроводжувалось вивільненням з цієї галузі населення. Впровадження у виробництво техніки і новітніх технологій скорочувало потребу в ручній праці на селі, внаслідок чого нині тут зайнято всього 9% населення, тоді як в Україні — майже 21%.

Можна прогнозувати, що процес відпливу робочої сили із села відбуватиметься і в Україні. Статистичні дані підтверджують це. Однак скорочення чисельності працюючих у сільському господарстві  відбувалося переважно внаслідок падіння виробництва, а не піднесення його техніко-технологічного рівня. За цих умов дещо сповільнилося вивільнення трудових ресурсів внаслідок зменшення кількості техніки у сільськогосподарському виробництві, її  фізичного і морального зношення, що призвело до падіння рівня електромеханізації виробничих процесів, розширення фронту застосування ручної праці.

Концепція ринку якраз передбачає існування резерву робочої сили, тобто створення ринку робочої сили. Ринок робочої сили являє собою систему відносин у процесі обміну індивідуальної здатності до праці на певну суму матеріальних благ, необхідних для розширеного її відтворення. Тобто робоча сила має вартість і ціну, що виявляється на ринку відповідно до її попиту на неї і пропозиції. Ринок праці формується із звільнених з роботи, молоді, яка вперше влаштовується на роботу, пенсіонерів та інвалідів, здатних і охочих до праці, звільнених військовослужбовців, вимушених переселенців, біженців, репатріантів, звільнених з місць позбавлення волі та ін.

Ринок праці виконує певні функції. Перед ним стоїть завдання — не тільки збалансувати попит і пропозицію робочої сили, а й забезпечити максимальну її зайнятість на основі раціонального перерозподілу по галузях і регіонах, соціально захистити всі категорії населення. При цьому слід враховувати ті обставини, що в сільськогосподарському виробництві потреба в робочій силі нерівномірна, а тому її нестачу в періоди "пік" покривають залученням тимчасових і сезонних працівників. Отже, для цього повинен існувати певний надлишок робочої сили, яку б держава соціально підтримувала.

Статистичні дані засвідчують, що в аграрному секторі України вже існує резервна армія робочої сили. У структурному плані безробіття особливо позначилось на молодих спеціалістах, на спеціалістах агрономічних, зооветеринарних та інженерних профілів, на некваліфікованих і низькокваліфікованих працівниках і передусім на жінках.

За сучасних умов господарювання зазначені обставини впливають і на структурний склад сільськогосподарської робочої сили. Зокрема, спостерігаються тенденції до збільшення частки працівників висококваліфікованих професій і зменшення частки робітників з низьким рівнем кваліфікації та некваліфікованих.

Зайнятість сільського населення, а отже, і рівень безробіття в межах зон і адміністративних регіонів України неоднакові через різні соціально-економічні і природні умови, що склалися. Статистичні дані переконують, що найбільш гостро ця проблема виявляється у Західних областях України, де найвища густота населення. Зрозуміло, що вирішувати питання зайнятості трудових ресурсів треба з урахуванням конкретних умов і ситуацій. Ця проблема виходить і за межі окремого підприємства, має загальнодержавну вагу, тому її слід вирішувати на державному рівні із залученням відповідних регіональних і місцевих інституцій.

Виходячи з конкретних, специфічних умов, пом'якшувати проблему безробіття на селі можна за допомогою різноманітних соціально-економічних та організаційних важелів.

Насамперед необхідно прискорити піднесення сільськогосподарського виробництва, що дасть змогу збільшити обсяг робіт, і отже, створити додаткові робочі місця. Паралельно із розширенням основного виробництва для збільшення кількості робочих місць треба розвивати мережу підсобних промислів, переробних, будівельних, ремонтних, транспортних, постачальницько-збутових підприємств, народних промислів тощо.

Особливої ваги набуває розвиток на селі комунально-побутових послуг, оскільки ця сфера вкрай занедбана і в багатьох випадках істотно звузилася порівняно з минулим періодом. І це тоді, коли у сфері обслуговування можуть бути додатково зайняті до 5% сільських працівників.

Важливим напрямком збільшення зайнятості є також створення робочих місць за рахунок державного бюджету в державному секторі економіки. Одночасно державі доцільно стимулювати збільшення обсягів громадських робіт, які б оплачувались за рахунок місцевих органів, підприємців, спонсорів.

Необхідна широка державна підтримка у підготовці молодих кадрів для потреб села, наданні їм допомоги для створення на селі власних підприємств різних видів діяльності.

Значної актуальності набуває державна підтримка планової міграції робочої сили по регіонах, яка через консерватизм сільського населення і житлово-комунальні проблеми здійснюється слабо. Слід мати на увазі, що потреба в міграції може виникнути спонтанно внаслідок природних і техногенних катаклізмів (аварія на Чорнобильській АЕС, повінь на Закарпатті та ін.).

Доцільно також підтримувати організацію на селі самозайнятості населення шляхом збільшення і розширення особистих підсобних господарств, розвитку фермерства, домашнього ремісництва. Цей вид зайнятості, який дуже актуальний для зменшення сільського безробіття, нині має неофіційний характер, не обліковується і не має відповідної державної підтримки.

Заслуговує на увагу застосування в конкретних випадках і таких організаційних заходів, як гнучкі режими праці, скорочення тривалості робочого часу, збільшення терміну відпусток, встановлення додаткових вихідних днів, організація виконання робіт позмінно і т.ін.

Отже, розв'язання проблеми працевлаштування сільського населення потребує розроблення широкої державної програми і її безумовної дії. Без розширення зайнятості неможливі швидкий вихід сільського господарства з кризового стану, підвищення життєвого рівня людей.


Свіжі обговорення на агро-форумі: Новая эра без химии. Программированная Вода Универсальный трактор Культиватор Stihl MM 55, почвенная фреза!!! Норм или нет? Чем лучше отмывать свинарник? АВД для сельского хозяйства
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.