30 листопада 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Економіка сільських територій - Основи підприємницької діяльності та агробізнесу - Організація виробництва - Організація галузей рослинництва, тваринництва, промислових виробництв та промислів - Організація рільництва - Сутність та економічна оцінки застосування інтенсивних технологій в рільництві


Організація рільництва

Сутність та економічна оцінки застосування інтенсивних технологій в рільництві

Суть и экономическая оценка применения интенсивных технологий в полеводстве

Важливим напрямом збільшення обсягів виробництва продукції рослинництва, підвищення її якості та окупності витрат є перехід до вирощування сільськогосподарських культур за інтенсивними технологіями.

ПРИКЛАД: агрофірма „Перемога”, Кагарлицького району Київської області, вирощуючи зернові культури за інтенсивними технологіями - одержує врожайність зернових 81,1 ц/га, в тому числі ярої пшениці – 54,1 ц/га, ячменю – 80,1 ц/га і кукурудзи – 121,1 ц/га.

Інтенсивна технологія – це комплекс агротехнічних прийомів вирощування сільськогосподарських культур, технологічних засобів і операцій, які направлені на максимально повне використання біологічного потенціалу продуктивності культур (їх сортів і гібридів) за рахунок підвищення ефективності використання природних і антропогенних його факторів при мінімізації трудових і матеріальних ресурсів.

Інтенсивні технології основані на управлінні процесом формування врожаю, який забезпечує скорочення розриву між потенційною і реальною продуктивністю сільськогосподарських культур. Сутність їх полягає в оптимізації факторів урожайності протягом усього періоду вегетації рослин. Якщо при традиційній технології матеріально-технічні ресурси забезпечуються виходячи із можливостей, які є в даному конкретному підприємстві, то при інтенсивній технології – із потреби в них для одержання запрограмованого рівня врожаю з меншими витратами на одиницю продукції.

 

З цією метою інтенсивні технології передбачають:

  • розміщення посівів в науково обґрунтованих сівозмінах після кращих попередників;

  • використання високоврожайних сортів і гібридів інтенсивного типу;

  • внесення норм добрив, розрахованих на запрограмований урожай та оптимізацію живлення в процесі вегетації через систему роздрібненого внесення добрив у періоди їх потреби;

  • застосування регуляторів росту та інтегрованої системи захисту посівів від бур’янів, шкідників і хвороб;

  • своєчасне і якісне виконання всіх технологічних операцій на основі комплексної механізації виробництва та наукової організації праці;

  • забезпечення захисту ґрунтів від ерозії і втрати родючості та збереження довкілля.

 

При впровадженні інтенсивних технологій важливо розробити комплекс організаційно-економічних заходів, які направлені на раціональне використання робочого часу працівників, системи машин та інших ресурсів. Високу віддачу трудових і матеріально-технічних засобів інтенсивні технології забезпечують лише при додержанні усього комплексу рекомендованих заходів. Відхилення хоча б в одній ланці загального технологічного ланцюга супроводжується не лише зниженням урожайності сільськогосподарських культур, а й зменшенням рівня окупності витрат.

Інтенсивна технологія є комплексом організаційно-господарських та агротехнічних заходів, тому економічна ефективність може визначатися як системи в цілому, так і будь-якої її складової.

Для оцінки економічної ефективності інтенсивних технологій використовуються такі показники: приріст врожайності, ц; вартість додаткового урожаю з 1 га, грн.; додаткові матеріально-грошові витрати на прибавку врожаю на 1 га; окупність додаткових витрат, грн.; зростання продуктивності праці, %; рівень рентабельності, %; річний економічний ефект в розрахунку на 1 га, грн.

Економічна оцінка інтенсивних технологій визначається на основі даних про фактичні витрати на виконання робіт, одержану урожайність і якість продукції. При впровадженні інтенсивної технології лише на частині площі, результати виробництва порівнюють з результатами, одержаними за звичайної (базової) технології, що застосовувалась на іншій частині площі. У випадку, коли культуру за інтенсивною технологією вирощують в підприємстві на всій площі, то для порівняння доцільно використовувати середні дані за попередні 3 – 5 років при застосуванні базової технології.

 

Окупність додаткових витрат при вирощуванні культур за інтенсивною технологією визначають за формулою:

 

Одв = (Вітбт) / (Зітбт),

 

де Одв – окупність додаткових витрат, грн.;

Віт, Вбт –вартість валової продукції відповідно за інтенсивної і базової технологій, грн.;

Зіт, Збт – сумарні витрати на вирощування культури відповідно за інтенсивної і базової технологій, грн.

 

Річний економічний ефект від впровадження інтенсивної технології визначають за формулою:

 

Ер = (Віт – Вбт) – (Зіт – Збт),

 

де Ер – річний економічний ефект від впровадження інтенсивної технології, грн./га.

 

Впровадження інтенсивних технологій потребує збільшення виробничих витрат на 1 га посіву до 1,5 і більше разів. Але це не завжди забезпечує відповідний ріст врожаю, що спричиняє зростання собівартості одиниці продукції і зниження рівня рентабельності виробництва. До негативних наслідків впровадження високовитратних інтенсивних технологій слід віднести небезпеку забруднення довкілля, порушення екологічної рівноваги внаслідок інтенсивного використання пестицидів та великих доз мінеральних добрив. Тому науково-дослідними установами розроблені і досліджуються різні моделі інтенсивних технології (альтернативна, ресурсозберігаюча, ресурсозберігаюча біологізована тощо), які направлені на реалізацію біологічного потенціалу продуктивності культур, формування агротехнічної моделі вирощування культур на основі раціонального використання матеріально-технічних ресурсів, в тому числі засобів хімічного захисту рослин і мінеральних добрив, впровадження прогресивних форм організації виробництва і праці.

Економічну оцінку інтенсивних технологій доповнюють результати енергетичної ефективності. Результати енергетичного аналізу дають можливість оцінити і порівняти традиційні і нові технології, їх перспективність з точки зору рівня енергозбереження. Показником енергетичної оцінки технологій вирощування сільськогосподарських культур є коефіцієнт енергетичної ефективності ее), який обчислюється як відношення кількості енергії, що міститься у вирощеній продукції, до кількості енергії, витраченої на отримання цієї продукції:

 

Кее = Еп / Ев ,

 

Де Еп – вміст енергії в продукції, дж (кал); Ев– енергетичні витрати на одержання певного виду продукції, дж (кал).

 

При ефективній технології одержаний коефіцієнт по основній продукції має перевищувати 1,0. Для розрахунку загальної енергії, витраченої на виробництво тієї чи іншої сільськогосподарської продукції, користуються відповідними енергетичними еквівалентами сукупної енергії на основні та оборотні засоби виробництва, трудові ресурси, готову продукцію.

Результати досліджень науково-дослідних установ і практика передових підприємств України свідчить про перспективність освоєння інтенсивних технологій (табл.1).

 

Таблиця 1.

Економічна ефективність вирощування озимої пшениці за різними технологіями в дослідах Миронівського ІП [1]

Показники

Базова загальноприйнята технологія

Інтенсивні технології

високовитратна

ресурсозберігіюча

Урожайність, ц/га

56,4

78,3

72,8

Приріст врожайності, ц/га

-

21,9

16,4

Вартість валової продукції, грн./га

3581,40

4972,05

4622,80

Додаткова вартість валової продукції, грн../га

-

1390,65

1041,40

Витрати на 1 га, грн.

1220,73

1868,48

1476,15

Додаткові витрати на 1 га, грн.

-

647,75

255,42

Затрати праці на 1 ц зерна, люд. год.

0,29

0,26

0,26

Собівартість 1 ц, грн.

21,64

23,86

20,28

Прибуток з 1 га, грн.

2360,68

3103,55

3146,65

Рівень рентабельності, %

193,4

166,1

213,2

Окупність додаткових витрат, грн.

-

2,15

4,08

Річний економічний ефект, грн./га

-

742,90

785,98

Коефіцієнт енергетичної ефективності по зерну

5,71

5,65

5,76

 

Дані таблиці 1 свідчать про високу окупність витрат, які були спрямовані на впровадження інтенсивних технологій. Незважаючи на додаткові витрати , зростання врожайності забезпечило прибуток з 1 га при високовитратній інтенсивній технології 742,9 грн., а при ресурсозберігаючі технології 785,98 грн. Результати досліджень свідчать про вищу економічну ефективність застосування ресурсозберігаючої технології, яка хоч і забезпечила нижчу на 5,5 ц/га урожайність проти високо витратної інтенсивної технології, але витрати на 1 га були меншими на 392,33 грн., рівень рентабельності становив 213,2% проти 166,1% по високо витратній інтенсивній технології.

Важливе місце в аналізі технологій вирощування польових культур займає вивчення структури витрат. Порівняння структури витрат у різних варіантах технологій дозволяє виявити резерви їх зменшення по окремих напрямах (табл.2).

 

Таблиця 2.

Порівняння затрат при вирощуванні озимої пшениці за високовитратною і ресурсозберігаючою

інтенсивними технологіями для умов західного Лісостепу [2]

Вид роботи

Інтенсивні технології

Економія ресурсів, або приріст урожаю при ресурсозберізаючій технології

високо-витратна

ресурсо-зберігаюча

Удобрення

РК 90-120

РК 45-60

Норма добрив зменшується за рахунок попередника

 

 

Посів

Норма висіву – 5-6 млн./га або 200-300 кг/га

Норма висіву – 3-4 млн./га або 120-200 кг/га

Економиться 100 кг/га насіння за рахунок поліпшення технології підготовки грунту і сівби + приріст зерна 3-4 ц/га

Строк сівби –10-25 вересня

Строк сівби –30 вересня

Приріст зерна 2-4 ц/га

Глибина сівби – 3-5 см

Глибина сівби – 2-3 см

Приріст зерна 1-2 ц/га

 

Захист рослин

Норма внесення – гербіциди 2-3 л/га,

реданданти 4-6 л/га, фундазол 0,6-0,8 л/га + тілт 0,5 л/га

Норма внесення –

реданданти 1,5-2,0 л/га,

Норми витрат препаратів зменшуються за рахунок того, що боротьба з бур’янами, виляганням, хворобами здійснюється агротехнічними заходами

Догляд за посівами

Кількість проходів техніки не менше 6

Кількість проходів техніки не більше 3

Економиться пальне за рахунок зменшення кількості обробітків

Збирання врожаю

Роздільне або пряме комбайнування

Стаціонарний обмолот

Приріст урожаю 5-10 ц/га за рахунок відсутності втрат зерна при збиранні

 

Дані таблиці 2 свідчать, що ресурсозберігаюча технологія, при менших затратах матеріальних і трудових ресурсів, за рахунок більш повної реалізації біологічних можливостей озимої пшениці дозволяє одержувати такий же урожай зерна високої якості, як і при високовитратних інтенсивних технологіях.

В зоні Степу ресурсозберігаючі технології передбачають мінімізацію обробітку ґрунту. З 2002 року в модельному господарстві корпорації „Агро-Союз”, що знаходиться в Синельниковському районі Дніпропетровської області, застосовується ґрунтозахисна енергозберігаюча система землеробства з нульовою технологією обробітку ґрунту – No-Till. Це дало можливість значно зменшити виробничі витрати. 12000 га обробляє один трактор, один посівний комплекс, один оприскувач і п’ять комбайнів, працює 12 механізаторів. Використання високопродуктивної техніки дало можливість зменшити витрати паливно-мастильних матеріалів з 94 л/га до 24 л/га площі сівозміни. Посівний комплекс „Horsch – Агро-Союз” за один прохід виконує три технологічні операції: висіває насіння, вносить стартові мінеральні добрива разом з насінням, а також повну дозу рідких добрив під горизонт посіву та коткування посіву. Продуктивність комплексу становить 360 га за добу. Широкозахватний (27м) самохідний оприскувач „Hagie” при обробці культур від хвороб, шкідників і бур’янів дозволяє обробляти до 1000 га за добу. Урожайність зернових в підприємстві підвищилась з 27 ц/га до 50 ц/га.

Важливе значення при вирощуванні озимої пшениці за інтенсивними технологіями має підбір сортів. Поряд з високою урожайністю сорт повинен мати високоякісне зерно, бути стійким проти ураження хворобами, шкідниками та вилягання, зимостійким, добре реагувати на високий агрофон та інші вимоги. За результатами досліджень лабораторії інтенсивних технологій зернових і колосових культур і кукурудзи Інституту землеробства УААН кращими сортами озимої пшениці для інтенсивної технології для умов північного Лісостепу України є Лютесценс 20060, Миронівська 67, Крижинка, Мирич, Поліська 90. Середня врожайність за 2001 – 2003 рр. цих сортів у дослідах відповідно становила 62,2 ц/га, 62,7, 57,7 , 55,7 та 45,9 ц/га .

Результати досліджень також показують, що при зміні умов вирощування озимої пшениці сорту Поліська 90, урожайність її можна підвищити до 60,2 цга [3]. При цьому частка впливу факторів на формування продуктивності цієї культури становила: добрива – 42,1 %, система захисту – 8,0 %, попередник – 6,3 %, кліматичні фактори – 28,4 % та інші фактори – 2,2 %.

 


[1] Звіт про науково-дослідну роботу по завданню „Вивчити економічну і біоенергетичну ефективність вирощування нових сортів озимої пшениці та представити пропозиції по виробництву конкурентоспроможногозерна цієї культури”. – Миронівський інститут пшениці ім. В.М.Ремесла УААН.

[2] Ресурсоощадна технологія вирощування озимої пшениці для умов Західної України /В.В.Лихочвор, Львів: ЛДАУ.

[3] К.М. Олійник Економічна ефективність вирощування сортів озимої пшениці в умовах північного Лісостепу// Науковий вісник НАУ, вип.76. – С.99

 


Свіжі обговорення на агро-форумі: Универсальный трактор Культиватор Stihl MM 55, почвенная фреза!!! Норм или нет? Чем лучше отмывать свинарник? АВД для сельского хозяйства Удобрение для ягод
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.