14 серпня 2020р.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Нормативно-правове забезпечення
Каталог дорадчих служб
Питання та відповіді
Консалтингові організації
Система "Конка"
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
 

ГЛОСАРІЙ  "Сільськогосподарська дорадча діяльність"

 

НАЙМЕНУВАННЯ

ЗМІСТ

А

 Активне навчання

 — це процес передачі знань та навичок дорослому сільському населенню у доступній для нього формі (без застосування складних наукових термінів та визначень) із використанням нетрадиційних методів викладання.

 Аналіз беззбитковості

 — визначення кількості товарів, яку необхідно продати, щоб покрити валові витрати.

 Аналіз документації

 — метод роботи консультанта, куди входить аналіз нормативних матеріалів з вдосконалення управління (організаційна схема, посадові інструкції і т.і.), різної бухгалтерської і планової документації, планового розвитку і т.і.

 Аналіз споживачів

 — дослідження, в ході якого визначаються дані про споживачів, зокрема:
 •  які групи населення є основними покупцями даного товару,
 •  які критерії при виборі товару вони використовують,
 •  як оцінюють пропозиції конкурентів і
 •  по яких основних характеристиках їх можна розділити на окремі сегмента.

 Анкетування

 — метод збору інформації для виявлення конкретних фактів за допомогою великого кола осіб, а також у випадках, коли працівники організації знаходяться на значній відстані один від одного

 Анкетування (самооцінка)

 — опитування працівника за допомогою спеціальної анкети для самооцінки особистості і їхнього наступного аналізу.

 Атракція

 — виникнення привабливості однієї людини до іншої при спілкуванні.

 Атестація персоналу

 — комплексний метод оцінки персоналу, який атестаційна комісія використовує для визначення відповідності кандидата вакантній або займаній посаді

 Аудіовізуальні засобами масової інформації

 — радіомовлення, телебачення, кіно, звукозапис, відеозапис тощо

 Аутсорсинг

 заснований на повній або частковій передачі рутинних функцій підприємства (наприклад, таких, як бухгалтерські рахунки, розрахунок податків і т.і) консалтинговій фірмі з метою зосередження власних зусиль на розв'язанні ключових стратегічних задач.

Б

 Багатоукладна економіка

 — економічна система, в якій иоеднуються елементи різних суспільно- економічних устроїв - певних типів виробничих відносин із специфічною системою господарювання і організацією життєдіяльності суб'єктів устрою.

 Банк

 — фінансова організація, установа, яка займається залученням тимчасово вільних грошей населення, підприємств і фірм (вкладників), проводить інші види операцій з грошима і цінними паперами і надає фінансові послуги уряду, підприємствам, громадянам і один одному

 Банківський кредит

 — надається банками і іншими спеціалізованими кредитними інститутами різним юридичним і фізичним особам у грошовій формі.

 Безробіття

 — соціальне-економічне явище, що виражається в тому, що частина економічно активного населення не може знайти роботу (прибуткове заняття).

 Бізнес (підприємництво)

 — економічна діяльність в умовах ринку, що спрямована на отримання прибутку. Може здійснюватися як у сфері матеріального виробництва, так і в галузях народного господарства, виробляючих послуги.

 Бізнес-інкубатор

 — спеціалізована установа, що здійснює всебічну організаційну, консультаційну, фінансову і майнову підтримку знову створюваним малим підприємствам.
Звичайно бізнес-інкубатор розміщується в одній будівлі площею в декілька тисяч кв.м , в якому знову створюваним малим підприємствам за помірну платню (а в перші два-три роки нерідко безкоштовно) надаються приміщення під офіси склади, іноді виробничі цехи і т д.

 Бізнес-план

 — документ, на основі якого здійснюється планування підприємницької діяльності. Залежно від мети розробки бізнес-плану його структура, склад, кількість і зміст розділів можуть бути різними.
Бізнес-план розробляється:
 • для обґрунтовування нового проекту, організації нового бізнесу;
 • для залучення інвестора, обґрунтовування доцільності і вигідності вкладення засобів у розвиток даного бізнесу;
 • для відновлення платоспроможності і фінансового оздоровлення підприємства;
 • для планування діяльності функціонуючого підприємства і ін.

 Біржа

 — основна форма регулярно функціонуючого оптового ринку;
установа, в якій здійснюється купівля-продаж:
 • цінних паперів - фондова біржа;
 • валюти - валютна біржа;
 • товарів, що продаються по стандартних зразках - товарна біржа.

В

 Вербування персоналу

 — поширення у зовнішньому середовищі(тобто поза фірмою)інформації про пропоновані фірмою стимули і вимоги щодо відповідного виду діяльності з метою залучення потенційних найманих робітників і проведення переговорів з фірмою з приводу наймання на роботу.

 Види кар'єри

 — професійна кар'єра характеризується тим, що конкретний співробітник у процесі своєї професійної діяльності проходить різні стадії розвитку:
навчання, початок трудової діяльності, професійний ріст, підтримка індивідуальних професійних здібностей, відхід на пенсію. Ці стадії конкретний працівник може пройти послідовно в різних організаціях;
внутріорганізаційна кар'єра - є послідовна зміна стадії розвитку працівника в рамках однієї організації

 Використання інформації

 — це задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави

 Винагорода

 — один з основних елементів системи мотивації і стимулювання праці персоналу. У рамках теорії мотивації В.- це все те, що має цінність для працівника або може здаватися йому коштовним

 

 Винахід

 — відкриття нових методів і ідей

 Виставка

 — комерційний захід, об'єднуючий продавців і покупців

 Витрати на персонал

 — інтегральний показник, що містить всі витрати, пов'язані із функціонуванням людського фактора:
 • витрати на заробітну плату;
 • виплати роботодавця по різних видах соціального страхування;
 • витрати організації на різного роду соціальні виплати і пільги («заводська пенсія»);
 • дотації на оплату житла, оплата транспорту, надання одноразової допомоги та ін.
При цьому витрати на заробітну плату або, як їх ще називають у закордонній практиці, базові витрати складають, звичайно, менше половини загальної величини витрат на персонал.

 Відбір персоналу

 — система заходів, що забезпечує формування такого складу персоналу, кількісні і якісні характеристики якого відповідали би меті і задачам організації; процес, за допомогою якого підприємство вибирає зі списку претендентів одного, щонайкраще відповідає вакансії.

 Відеовипуск новин

 — висвітлення події суспільного значення, яке посилається на відеокасеті, по відео мережі або через зв'язок супутника у відділ телевізійних новин.

 Відеоконфсренція

 — двостороннє спілкування по телефону, супроводжуване відеорядом та із застосуванням відеоапаратури

 Висвітлення у засобах масової інформації

 — згадування про ту або іншу подію, товар або організацію у засобах масової інформації

 Відвідування господарств (консультування в господарстві)

 — найбільш поширена форма контактів між консультантом і товаровиробником. Оскільки такі відвідування, в цілому, вимагають дуже багато часу, важливо заздалегідь знати мету візиту і чітко його планувати

 Внутрішні консультанти

 — спеціалісти з економіки та управління, які працюють у штаті будь-якої організації.

 Впровадження нововведень (процесне консультування)

 — передбачає постійну взаємодію консультанта з клієнтом – сільськогосподарським товаровиробником, оцінку його ідей, пропозицій, аналіз проблем клієнта та підготовку рішень.

Г

 Гарантія зайнятості (забезпечення роботою)

 — заходи захисту працюючого, обговорені зазвичай в трудовому контракті і частково застосовуються у випадку введення нових методів виробництва

 Гранти

 — це кошти, які надаються на початку становлення служби для того, щоб дати перший поштовх, запустити процес із розрахунку на подальший його самостійний розвиток.

 Група

 — соціальна одиниця, що складається з обмеженої кількості індивідуумів, об'єднаних спільною метою, за визначеним типом взаємин і протягом конкретного часу

 Група мала

 — нечисленна за складом (2 - 25 чоловік, найбільш ефективна група, що складається з 5-7 чоловік) соціальна група, члени якої об'єднані єдиною метою, подібними інтересами і потребами у спілкуванні і спільній діяльності, знаходяться в безпосередньому особистому контакті один з одним, що сприяє виникненню групових цінностей і норм поводження. Особливістю, що відрізняє її від складних і великих груп, є відносна «структурна простота».

Групові методи

 — передача інформації за допомогою лекції, ділових дискусії, виступів, демонстрації, днів поля і т.і.

Д

 Дані

 — основна форма знання, результат спостережень.

 Дві категорії індивідуальні потреб:

 — 1 – сприймання (усвідомлення) потреби;
2 – потреби, що не сприймаються (не усвідомлюються) індивідуумом.

 Делегування повноважень

 — передача частини прав однієї юридичної особи іншій (як правило, від вищого до нижчого), що бере на себе відповідальність за них. Вищестояща особа делегує своїм підлеглим, в основному, відповідальність за рутинні питання, звільняючи тим самим себе для рішення інших, більш важливих проблем

 Державний кредит

 — істотно відрізняється від інших форм кредиту. При державному кредиті позичальником виступає держава, а кредиторами можуть бути кредитні установи, банки, будь-які юридичні і фізичні особи даної країни, а також іноземні юридичні і фізичні особи.

 Демонстраційні господарства

 — суб’єкти господарської діяльності різних форм власності та господарювання, досвід яких використовується при здійсненні сільськогосподарської дорадчої діяльності для демонстрації прогресивних підходів господарювання у звичайних умовах.

 Демонстраційні покази

 — це конкретні покази конкретних переваг прогресивних методів господарювання безпосередньо у демонстраційних господарствах в умовах їх повсякденної діяльності із активним залученням власників цих господарств.

 Джерела наймання персоналу

 — 1) способи наймання, рекрутування  кандидатів на роботу, що включають способи поширення інформації про наявні вакансії, способи залучення уваги потенційних кандидатів і спеціальні методи роботи із сегментами ринку робочої сили;
) напрямок пошуку потенційних працівників. Є два можливих джерела набору: внутрішній (із працівників даної організації) і зовнішній (з людей, до того не зв'язаних з організацією).

 Дискусія

 — це обмін ідеями і думками між різними людьми.

 Дистанційне навчання

 — це цілеспрямований процес взаємодії викладача і учня, що базується на використанні традиційних і нових інформаційних, телекомунікаційних технологій і технічних засобів.

 Ділова гра

 — рішення якої-небудь ситуації (проблеми товаровиробника) в неформальній (ігровій) обстановці.

 Ділова етика

 — сукупність принципів і норм, на які спирається організація і її члени у сфері керування і підприємництва

 Діяльність сільськогосподарських агроконсалтингових формувань

 — це постійні комунікаційні зв’язки, що спрямовані на вирішення проблем сільських товаровиробників, на підвищення ефективності сільського господарства через поширення досягнень науково-технічного прогресу і реалізацію інших заходів.

 Добробут

 — ступінь задоволення визначених потреб людини і характеризує забезпеченість населення необхідними матеріальними і духовними благами, тобто предметами, товарами, послугами й умовами; залежить від рівня розвитку продуктивних сил і виробничих відносин

 Доход

 — гроші або матеріальні цінності, які одержує держава, установа (промислова, торговельна та ін.), приватні особи від якого-небудь підприємства того або іншого виду діяльності

Дорадництво

 — нове суспільне явище, яке має на меті відродити сільське господарство та забезпечити його стабільний прибутковий розвиток, на основі специфічних методів формування нового селянина з новим типом економічного мислення, новою ринковою мотивацією та поведінкою та надає можливість цим ключовим факторам прогресу формувати нове сільськогосподарське виробництво і село.

 Дорадчі послуги

 — послуги надані в процесі сільськогосподарської дорадчої діяльності.

 Друкованими засобами масової інформації є:

 — періодичні друковані видання (преса) – газети, журнали, бюлетені тощо і разові видання з визначеним тиражем.

Е

 Експертне консультування

 — вирішення проблем клієнта через проведення діагностики, розробки рішень та рекомендацій щодо їх впровадження.

 Експертні оцінки

 — група методів, за допомогою яких у конкретних людей (експертів) можна отримати додаткову інформацію в тих випадках, коли інших даних немає.

Експрес-аналіз

 — це аналіз сукупності показників, зібраних і опрацьованих за короткий проміжок часу, які дозволяють достатньо об’єктивно оцінити стан підприємства. Експрес-аналіз дозволяє також провести оцінку фінансово-господарської діяльності підприємства та запропонувати її вдосконалення.

 Електронна пошта або і-мейл (від англ. E-Mail)

 — система пересилки поштових повідомлень між абонентами Сіті, історично перша і до цього дня одна з найважливіших можливостей Інтернету. Так само називають і самі повідомлення, що пересилаються в Сіті між користувачами, що направляються в телеконференції і одержувані з них.

 Екстеншн (extension)

 — як поширення (знань)

 Емпатія чи співпереживання

 — розуміння почуттів іншої людини, виражає розуміння цих почуттів відповідно з його внутрішнім переживанням.

 Ефективність праці

 — результативність трудової діяльності персоналу, що виражається в досягненні найбільшого ефекту при мінімальних витратах праці. На відміну від економічної ефективності виробництва, що вимірюється відношенням результату до витрат усієї праці живим і упредметненого, економічна Е.п. визначається відношенням отриманого результату до витрат живої праці у всіх сферах діяльності людей: у сфері матеріального виробництва, у невиробничих галузях, в особистому підсобному і домашнім господарстві

З

 Заробітна плата

 — грошова винагорода за працю; частина прибутку, отриманого від продажу продукту, створеного працею працівника: видається працівнику підприємством, установою або іншим наймачем

 Зв'язки з пресою

 — інформування про товар або організацію шляхом розміщення відомостей про них у засобах масової інформації без прямої оплати за час або об'єм інформації

 Зовнішні консультанти

 — незалежні консультаційні фірми або окремі консультанти, які надають послуги клієнтам на договірних умовах.

 Золоте правило, щодо потреб сільських товаровиробників

 — "потреба має сприйматися ними".

І

 Ієрархія

 — поділ на вищі й нижчі посади, чини; суворий порядок підлеглості нижчих щодо посади або чину осіб вищим; розташування частини або елементів цілого в порядку від вищого до нижчого

 Імідж

 — образ ділової людини, уявлення оточуючих про неї, часто цілеспрямовано створюване; образ фірми, товарів, послуг, який забезпечує становище на ринку

 Інвестиції

 — довгострокові вкладення капіталу у власній країні або за рубежем у розвиток виробництва і невиробничі сфери, здійснення різних комерційних проектів, пов'язаних з будівництвом нових, модернізацією і реконструкцією діючих об'єктів, придбанням акцій і інших цінних паперів, у соціально-економічні програми

 Інвестор

 — власник капіталу, який пропонує на фінансовому ринку грошові кошти і очікує попит на майбутні прибутки

 Індивідуальні інвестори

 — проводять інвестування від свого імені і з власних засобів незалежно один від одного.

 Індивідуальна консультаційна діяльність

 — надання разових консультацій чи постійних консультаційних послуг (абонентське обслуговування) у центральному, районних офісах або з виїздом до клієнта за домовленістю; консультування за телефоном.

 Індивідуальні методи

 — передача інформації за допомогою безпосередніх міжособистісних контактів (відвідування консультантом фермера, відвідування фермером консультанта), листування, телефонних розмов, неформальних контактів (на виставках, ярмарках, святах і т.і.).

 Індивідуальність

 — 1) людина, що характеризується відмінностями від інших людей;
2) своєрідність психіки індивіда, що виявляється в рисах характеру, специфіці інтересів та ін.
І. виявляється в рисах темпераменту, характері, специфіці інтересів, якостей, перспективних процесах і інтелектах , потребах і здібностях індивіда.
І. - неповторна своєрідність якого-небудь явища, окремої істоти, людини.

 Інжиніринг

 — послуги з інженерної підготовки і забезпечення процесу виробництва, будівництва і експлуатації різних об'єктів.

 Інновації

 — нововведення, кінцевий результат інноваційної діяльності, що пов'язана із вкладенням засобів в економіку і забезпечують зміну поколінь техніки і технологій.
Інноваційна діяльність сприяє перетворенню ідеї, закладеної в наукових дослідженнях і розробках, у новий або вдосконалений продукт, упроваджений на ринку, новий або вдосконалений технологічний процес, використаний на практиці, або новий підхід до соціальних послуг.

 Інтерактивні методи навчання

 — методи, які спонукають до роздумів і розумового дослідження тих, хто навчається.

 Інтерв'ю

 — метод для пошуку і збору інформації

 Інтерв'ю (співбесіда)

 — бесіда з працівником у режимі «запитання — відповідь» по заздалегідь складеній або довільній схемі для одержання додаткових даних про людину.

 Інтернет

 — глобальна система сполучених комп'ютерних мереж, іноді сама звана Сіттю. Складові частини Інтернету:
 • Всесвітня павутина (Веб англ. WWW - World – Wide - Web),
 • служба конференцій,
 • електронна пошта.
Крім того, невід'ємним компонентом Інтернету є інформаційні канали, що забезпечують його життєздатність, по яких передаються дані, і сервери. Інтернет надає доступ практично до всіх інформаційних ресурсів світу.

 Інформатика

 — це галузь науково-технічної діяльності, що займається дослідженням процесів отримання, передачі, обробки, зберігання, видачі інформації, вирішенням проблем створення, впровадження і використання інформаційної техніки і технологій в усіх сферах суспільного життя.

 Інформаційна діяльність

 — це сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави.

 Інформаційне забезпечення

 — це розповсюдження інформації перевіреної практикою та корисної для індивідуального споживача та конкретних умов господарювання.

 Інформаційна система управління

 — являє собою механізм для збору аналізу і розповсюдження інформації. Інформаційна система управління забезпечує ефективність прийняття рішень.

 Інформаційні технології

 — це система методів і способів збору, накопичення, зберігання, пошуку, обробки і розповсюдження інформації, з допомогою яких забезпечується перехід практики управління, регулювання матеріального виробництва, наукових досліджень і інших галузей людської діяльності на індустріальний рівень.

 Інформаційні технології в управлінні підприємством

 — засновані на інтеграції основних видів його діяльності, включаючи виробництво, фінанси, постачання, збут, складську діяльність, транспортні перевезення, проектно - конструкторські роботи. При цьому комп'ютери не тільки спрощують рутинні розрахунки, але і зв'язують воєдино всі господарські процеси. Саме такий підхід забезпечує оптимальні результати.

 Інформація

 — документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі.

 Інформація економічна

 — дані, відомості, повідомлення, документи, в т.ч. архівні, про економічний стан суспільства: про економічну політику держави, рівень і структуру виробництва, рух праці, товарів і капіталу, про прибутки населення, бюджетні і податкові відносини і т. д.

 Інформаційний листок

 — публікації для окремої групи клієнтів.

 Інформація довідково-енциклопедичного характеру

 — це систематизовані, документовані або публічно оголошені відомості про суспільне, державне життя та навколишнє природне середовище.

 Інфраструктура

 — сукупність організаційно-економічних, соціальних, юридичних умов, а також споруд, будівель, систем і служб, необхідних для функціонування будь-якою типу економіки, процесу матеріального виробництва і забезпечення повсякденного життя населення.

 Іпотека

 — застава землі і іншого нерухомого майна з метою отримання грошової позики - іпотечного кредиту (кредиту під заставу). Іпотекою називають і саму заставу - документ, що засвідчує здачу майна у заставу, а також борг за іпотечним кредитом

К

 Кадри

 — найважливіший ресурс у діяльності консалтингового формування

 Кадрова політика

 — цілісна й об'єктивно обумовлена стратегія роботи з персоналом, що поєднує різні форми, методи і моделі кадрової роботи і має на меті створення міцного, відповідального і працьовитого персоналу, здатного адекватно реагувати на мінливі вимоги ринку

 Кадрова робота

 — 1)елемент ринку праці;
2) на підприємстві, в організації - одна із основних і найважливіших складових частин керування персоналом. Це діяльність суб'єктів кадрових відносин по реалізації кадрової політики, що включає організацію роботи з персоналом, технології, способи і методи реалізації кадрової політики

 Кадровий консалтинг (рекрутмент)

 — це послуги з добору і оцінки кадрів.

 Кар'єра

 — суб'єктивно усвідомлений трудовий шлях людини, спосіб досягнення цілей і результатів в основній формі особистісного самовираження; поступальне просування службовими сходами, зміна навичок, здібностей, кваліфікаційних можливостей і розмірів винагороди, пов'язаних з діяльністю працівника. Але К. - це не тільки просування по службі. Можна говорити про К. домогосподарок, матерів, учнів та ін

 Кваліфікація

 — (від лат. qualis - який , якого якості + faccre - робити)
 • 1) ступінь і вид професійної навченості (підготовленості) індивіда, наявність у нього знань, умінь і навичок, необхідних для виконання їм визначеної роботи. К. працівників відбивається в їхній тарифікації. Показником К. можуть бути також диплом, наявність звання або вченого ступеня - К. - ключовий елемент державного стандарту професійного утворення i характеризується ступенем і рівнем;
 • 2) характеристика визначеного виду роботи, вимагається; складністю, точністю і відповідальністю;
 • 3) характеристика предмета, явища, віднесення його до якої-небудь категорії, групі, наприклад К. управлінського рішення, ділової наради, безробіття, зайнятості та ін.;
 • 4) ступінь професійної готовності працівників до виконання трудових функцій у рамках визначеної професії, спеціальності

 Кваліфікація працівника

 — ступінь і вид професійної навченості, що необхідні для виконання конкретного виду роботи

 Кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника

 — документ, який підтверджує достатній фаховий рівень підготовки сільськогосподарського дорадника (експерта дорадника) за програмою базової підготовки для самостійного здійснення сільськогосподарської дорадчої діяльності.

 Клієнти, що зацікавилися

 — люди, які звернулися в компанію і виказали свою зацікавленість в одному або декількох видах її продукції, але поки їх не придбали

 Комбінований підхід оплати консультаційних послуг

 — це коли частина робіт оплачується замовником за ринковою ціною, частина - на основі погоджених поденних, помісячних розцінок трудомісткості робіт, частина у вигляді плати за абонентське обслуговування, частина - на основі отриманого ефекту

 Комерційний кредит

 — надається одним господарюючим суб'єктом іншому, наприклад виробником товарів - торговцю або оптовим торговцем - роздрібному у формі продажу товарів з відстрочкою платежу

 Комерційні послуги

 — послуги, що забезпечують додатковий прибуток або економію затрат конкретними користувачами послуг. Надання комерційних послуг здійснюється за рахунок користувачів цих послуг.

 Комунікація

 — це процес передачі інформації від однієї людини до іншої або до інших людей

 Комунікаційний комплекс

 — реклама, особистий продаж, стимулювання збуту, пропаганда public relations і прямий маркетинг

 Конкуренція

 — процес свідомого суперництва між економічними агентами за найвигідніші умови продажу або покупки на ринку

 Консалтинг

 — це діяльність із надання порад і рекомендацій з певних окремих проблем незалежними експертами на ринкових умовах і в ринковій економіці

 Консалтингова послуга

 — інтелектуальний продукт, що залишається у клієнта після завершення консультування.

 Консультанти

 — висококваліфіковані фахівці, що спеціалізуються на наданні конкретних агроконсалтингових послуг: з землевпорядкування, агротехнологій, ветеринарії, якості та безпеки продуктів харчування, управління інвестиційною, маркетинговою, фінансовою діяльністю, управління персоналом, з юридичного обслуговування та з інших проблем сільськогосподарського виробництва, а також облаштування сільських територій, розвитку молоді, сімей.

 Консультативна система екстеншн

 — дає можливість людям отримати освітню допомогу від працівників дорадчої служби для самостійного вирішення проблем і потреб.

 Консультаційний продаж

 — робота з покупцями з метою з'ясування їхніх потреб і розробки прийнятних бізнес-розв'язань.

 Консультаційний проект

 — це комплексна діяльність, що має специфічні цілі, певні терміни початку і закінчення робіт, тимчасові обмеження у часі, витратах, а також визначені трудові, матеріальні і фінансові ресурси, що спрямовані на досягнення конкретних результатів.

 Консультаційні послуги

 — одноразові і типові (які багаторазово надаються різним користувачам), можуть надаватися безкоштовно і на господоговірній основі, можуть виконуватись як безпосередньо представниками районних або обласних Інформаційно-консультаційних служб (ІКС), так і шляхом залучення спеціалістів відповідних організацій та установ, які мають безпосереднє відношення до вирішення проблеми, що цікавить замовника.

 Консультаційні пропозиції

 — це документ, який супроводжує первинний контакт та передує остаточній угоді про співробітництво консультанта і клієнта.

 Консультування

 — професійна робота, яка пов’язана з наданням незалежних і об’єктивних порад та технічної допомоги клієнтам у вирішенні їх управлінських та ділових проблем, оптимізації їх бізнесу, підвищення ефективності їх діяльності.

 Консультування, як діяльність

 — по передачі клієнту знань, навичок та досвіду, сполучає чотири види діяльності:
 • 1) навчання дорослих (підвищення кваліфікації);
 • 2) впровадження нововведень (процесне консультування);
 • 3) експертне консультування про вирішенню проблем клієнта;
 • 4) інформаційне забезпечення

 Конфлікт

 — зіткнення протилежних інтересів, поглядів, прагнень; серйозна розбіжність, гостра суперечка, призводить до боротьби. Основою конфлікту є суперечності, що накопичення, спроби людей, що мають протилежні, взаємовиключають цілі, досягти їх у збиток або за рахунок іншого

 Кооператив

 — одна із форм організації колективного підприємства. Створюється шляхом добровільного об'єднання фізичних і юридичних осіб на пайовій основі для ведення спільної діяльності; функціонує на печатках самофінансування і самоврядування. Кооперативом називається також саме підприємство, створене в такій формі

 Кредит

 — - надання грошей або товарів у борг і, як правило, із сплатою відсотків; відносини між кредитором і позичальником, при яких кредитор передає позичальнику гроші або речі, а позичальник зобов'язується у певний термін повернути взяту суму грошей або рівну кількість речей такого ж роду і якості, а також, як правило, внести певний надлишок грошей або товарів як платню за надану послугу. Нерідко під кредитом розуміється сама сума грошей, передана у позику

Л

 Лідер

 — 1) член групи, що має високий статус, і значно впливає на думку і поведінку членів групи і виконує комплекс функцій, подібних з функціями керівника;
2) член групи, що у значимих ситуаціях здатний впливати на поведінку її членів; працівник, що домінує в групі при вирішенні задач певного класу.
Л. у групі обумовлюється рядом факторів: рівень розвитку групи, потреби групи, умови функціонування й особистісні якості її членів і ін

 Лізинг

 — особлива форма оренди машин, устаткування, будівель, споруд. Поєднує, як правило, орендні і кредитні відносини. Учасниками лізингової операції можуть бути два, три, чотири і більш господарюючих суб'єкта. Основні з них - орендодавець, або лізингодатель, в ролі якого звичайно виступає лізингова компанія, що здає в оренду орендарю, або лізингоотримувачу, засоби виробництва на тривалий термін

 Людські відносини

 — зв'язку, відносини між людьми. Центром уваги керівників, як вважають прихильники теорії Л.в. у менеджменті, має бути діагностика Л.в. в організації, що є філософією всього керівного персоналу

 Людські ресурси

 — термін, що характеризує якісні, змістовні сторони кадрового складу або весь персонал підприємства (фірми, установи, організації), робочу силу або трудові ресурси галузі, території регіону, країни в цілому.

 Людський фактор

 — узагальнене поняття, яке охоплюється сукупність усіх можливих проявів сутності людини, його соціальної, творчої активності і всіх можливих наслідків людської діяльності як на рівні особистості, так і на рівні трудових і будь-яких інших колективів

 Лобізм

 — діяльність особливого роду, що полягає у використанні різних каналів взаємин і взаємодії з органами законодавчої і старанної влади в цілях впливу на ухваленні ними рішення на користь тих, кого представляють суб'єкти цієї діяльності (лобісти)

М

 Маркетинг консалтингових послуг

 — процес, покликаний допомогти клієнтам дізнатись про послуги, оцінити спроможність консультантів вирішувати управлінські проблеми, а клієнтів – купувати консультаційні послуги.

 Масова інформація

 — це публічно поширювана друкована та аудіовізуальна інформація.

 Масові методи

 — різні види інформування і консультування товаровиробників за допомогою засобів масової інформації (ЗМІ: публікації в пресі; повідомлення, інтерв'ю, реклама, консультування по радіо і телебаченню; інформування через Інтернет; міжнародні, федеральні і регіональні виставки; буклети; аудіо і відеокасети; плакати на людних автомагістралях і т.і.

 Менеджер

 — керівник, особа, яка забезпечує виконання роботи, організує інших людей і керує ними. Менеджер передбачає наявність хоча б одного підлеглого

 Менеджмент

 — сукупність способів, методів, прийомів і засобів управління виробництвом і персоналом; органи управління, керівництво фірми; тип управління, в щонайбільшому ступені відповідають потребам і умовам ринкової економіки

 Метод аналізу “часткових бюджетів”

 — оснований на визначенні приросту або зниженні чистого доходу в результаті запропонованих змін і дозволяє шляхом простих розрахунків методом порівняння визначитися з економічною доцільністю прийняття того чи іншого управлінського рішення.

 Метод аналізу взаємного впливу

 —  групою різних методів, як, наприклад, аналіз входу-виходу, кореляційний аналіз і регресійний аналіз, аналіз балансу і ін.

 Метод аналізу конкретних ситуацій "case study"

 — "вивчення ситуації" метод активного навчання, що найбільше наближений до практики. Застосовується тоді, коли інформації про проблему достатньо, але і шляхів розв’язання проблеми декілька, і потрібно вибрати найкращий. Сутність методу полягає в активному процесі обговорення конкретної ситуації, за допомогою чого учні закріплюють теорію прийняття управлінських рішень на реальних ситуаціях.

 Метод аналізу проблем

 — використовується консультантами в тих випадках, коли причини появи певної проблеми не відомі.

 Метод аналізу сил дії

 — використовується для аналізу чинників, що викликали дану ситуацію або проблему.

 Метод графа проблем

 — використання методу починається з побудови матриці проблем, за допомогою якої керівники, використовуючи експертні оцінки, визначають причинно-наслідкові зв'язки між проблемами.

 Метод Дельфі

 — метод групових оцінок експертів

 Метод дерева цілей

 — розчленовування цілей системи більш високого порядку на цілі системи більш низького порядку, причому в результаті такого розчленовування одержують дерево цілей, яке показує зв'язки між цілями різних порядків.

 Методи керування персоналом

 — сукупність визначених прийомів і способів, типових підходів до впливу (впливові) на персонал (як на працівників, так і на трудовий колектив у цілому) з метою досягнення конкретних результатів і координації їхньої діяльності в процесі виробництва.

 Методи консультаційної (дорадчої) діяльності

 — за способами роботи з клієнтами) – масові, групові і індивідуальні.

 Метод порівняння

 — порівняння є невід'ємною частиною роботи консультанта на всіх етапах його роботи. Консультант використовує для порівняння стандарти, що склалися в ході роботи у інших клієнтів, також використовує розроблені показники.

 Методи психологічного заохочення персоналу

 — задоволення від роботи, велика відповідальність, суспільне визнання та ін., не вимагають додаткових витрат і не приводять до насичення. Люди рідко утомлюються від похвали, уваги і визнання

 Мозкова атака

 — метод активізації навчання, який застосовується тоді, коли є проблема, яку необхідно вирішити, але недостатньо інформації про об’єкт та умови.

 Мотивація

 — сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, що спонукають людину до діяльності; спрямовують, орієнтують її на досягнення певної мети; використання мотивів поведінки людини в практиці управління його діяльністю

Н

 Навчально - координаційний центр сільськогосподарських дорадчих служб (НКЦ)

 — центр підтримки мережі сільськогосподарських дорадчих служб України, сприяє підвищенню рівня життя сільського населення та прибутковості приватних сільськогосподарських товаровиробників, розвитку підприємництва та вирішення проблем зайнятості у сільській місцевості.

 Наглядова рада Українського центру сільськогосподарської дорадчої служби

 — є вищим органом управління діяльністю Українського центру сільськогоспо-дарської дорадчої служби.

 Найважливіша функція консалтингового формування

 — навчити сільських товаровиробників формувати свою думку з приводу проблем, що виникають або існують і приймати оптимальні рішення щодо їхнього подолання.

 Наймання

 — відносини, що виникають між працедавцем (наймачем) і працівником при прийнятті останнього на роботу. Відносини найма встановлюються шляхом укладення договору або трудової угоди, в якій визначені права і обов'язки сторін, умови і режим праці, розмір і терміни виплати винагороди за працю

 Науково-інформаційна діяльність

 — це сукупність дій, спрямованих на задоволення потреб громадян, юридичних осіб і держави у науково-технічній інформації, що полягає у її збиранні, аналітично-синтетичній обробці, фіксації, зберіганні, пошуку і поширенні.

 Науково-технічна інформація

 — це документовані або публічно оголошувані відомості про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані в ході науково-дослідної, дослідно - конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської діяльності.

 Національна система сільськогосподарських дорадчих служб

 — мережа, яка складається з Українського центру сільськогосподарської дорадчої служби, юридичних та фізичних осіб, які пов’язані загальною метою – здійсненням дорадчої діяльності та відносини між ними.

 Невербальне спілкування

 — широко відоме як “мова поз і жестів”, складається з таких форм самовираження, які не спираються на слова й інші мовні символи.

 Ніша

 — невеликий сегмент ринку

 Новатори

 — покупці, які готові придбавати товари відразу після їхньої появи на ринку

 Номінальні групи

 — короткострокові утворення, які створюються для вирішення конкретної, найчастіше локальної задачі.

 Ноу-хау

 — сукупність знань, відомостей науково-технічного, виробничо-технологічного, управлінського, фінансово-економічного, комерційного характеру, що ще не стали предметом загального надбання, є новинкою

О

 Об’єкти сільськогосподарської дорадчої діяльності

 — сільське населення та господарства всіх організаційно-правових форм.

 Одержання інформації

 — це набуття, придбання, накопичення документованої або публічно оголошуваної інформації громадянами, юридичними особами або державою.

 Операція

 — є комерційною угодою про купівлю-продаж товару, що укладається між виробниками, продавцями, посередниками, покупцями і містить злагоджені учасниками умови здійснення обміну

 Організація

 — (від лат. organize - повідомляю стрункий вид, улаштовую)
1) різновид соціальних систем, об'єднання людей, що спільно реалізують деяку програму (мету) і діють на основі визначених принципів і правил (наприклад, служба зайнятості);
2) внутрішня упорядкованість, погодженість взаємодії щодо автономних частин системи, обумовлена її будовою;
3) одна із загальних функцій керування, сукупність процесів і (або) дій, що ведуть до утворення й удосконалювання взаємозв'язків між частинами цілого (структурними елементами системи)

 Освіта

 — це діяльність, яку здійснюють один або більше “агентів” (вчителі, установи, організації і т.і.) і яка спрямована на створення змін у знаннях, навичках, вміннях і ставленні окремих людей, груп або громад.

 Основними видами інформації є:

 — статистична інформація, масова інформація, інформація про діяльність державних органів влади та органів місцевого і регіонального самоврядування, правова інформація, інформація про особу, інформація довідково-енциклопедичного характеру, соціологічна інформація.

 Основні постачальники науково-технічної інформації

 — науково-методичні і науково-технічні центри аграрної науки, аграрні університети, агросервісні об’єднання.

 Особисте спостереження за діяльністю співробітника служби

 — один із найкорисніших і достовірних способів одержання інформації для оцінки результатів роботи

 Охорона праці

 — система забезпечення безпеки життя і здоров'я працівників у процесі трудової діяльності, що містить правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні й інші заходи

 Оцінка робіт

 — процедура, що складається з порівняльної оцінки робочих. Проводиться з метою максимального обліку робіт і відображення відносної величини заробітної плати

П

 Партнери

 — особи або групи осіб, у тому або іншому ступені зацікавлені в організації

 Патент

 — документ, що засвідчує державне визнання технічного розв'язання винахідником і закріплює за собою, якій він виданий, виняткове право на цей винахід

 Паушальна оплата

 — методика формування ринкової ціни послуги, коли вартість послуги визначається залежно від попиту і пропозиції

 Переговорні технології

 — складовий елемент форм консультування, коли суперечності в поглядах учасників загрожують прийняти конфліктну форму.

 Персонал

 — співробітники підприємства або організації, які працюють по найму. Основною ознакою персоналу є наявність його трудових взаємин з працедавцем

 Підприємництво (бізнес)

 — ініціативна діяльність окремих осіб або колективів в економічній області, яка здійснюється на свій ризик і під свою відповідальність і спрямована на систематичне отримання прибутку (прибутки), а також розвиток і розширення сфери діяльності

 Пілотне господарство

 — господарство, що обране дорадчою службою серед господарств - клієнтів для більш тісної співпраці та використання у проведенні демонстраційних показів – Днів поля чи Ферми.

 Платні дорадчі послуги

 — послуги, що створюють умови для отримання додаткового прибутку сільськогосподарськими товаровиробниками та сільським населенням. Надання платних дорадчих послуг здійснюється за рахунок замовника.

 Погодинна (поденна, помісячна) оплата консультаційних послуг

 — розраховується на основі визначення вартості консультанто - години, дня або місяця.

 Погодинна оплата консультаційної послуги

 — використовується, коли консультант працює над замовленням клієнта неповний робочий день

 Покупець

 — особа, яка купує який-небудь товар або послугу. Найчастіше під покупцем мають на увазі індивідуальних покупців, на відміну від організації-покупця. Використовується також термін кінцевий покупець

 Польовий день (екскурсія в полі)

 — універсальний метод передачі інформації, розповсюдження нових технологій консалтинговими формуваннями. Такі практичні заняття дуже дорогі з погляду витрат часу, людських сил, устаткування і матеріалів. Тому проведення польового дня має бути добре продумане і не проводитися просто для заповнення часу.

 Помісячна оплата інформаційно-консультаційної послуги

 — застосовується у випадках, коли нормативна трудомісткість послуги становить декілька місяців або років

 Посередники

 — це особи або організації, що стоять між виробниками і споживачами товарів і послуг, сприяють тому, щоб товар був доставлений на ринок і проданий споживачу

 Послуга

 — будь-яке завдання, що виконується для задоволення запитів споживача

 Послуга

 — універсальний метод передачі інформації, розповсюдження нових технологій консалтинговими формуваннями. Такі практичні заняття дуже дорогі з погляду витрат часу, людських сил, устаткування і матеріалів. Тому проведення польового дня має бути добре продумане і не проводитися просто для заповнення часу.

 Потенційний покупець

 — юридична або фізична особа, яка може стати покупцем товару компанії

 Потреба

 — незадоволене бажання, або різниця між бажанням і реальністю, тобто деяка внутрішня необхідність.

 Поширення інформації

 — це розповсюдження, оприлюднення, реалізація документованої або публічно оголошуваної інформації.

 Правова інформація

 — це сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо.

 Приватні консультаційні формування

 — широко розповсюджена у світі модель організації дорадництва.

 Прийоми психологічного впливу

 — до них належать переконання, наслідування, залучення спонукання, метод Сократа, натяк, похвала, порада й інші.

 Проблемні групи

 — така форма консультування є одним з найдієвіших способів організаційного розвитку широкого кола керівників і фахівців клієнтської організації, а також засобом для вирішення реальних практичних проблем.

 Проблемні наради

 — форма консультування, в їхньому проведенні поєднуються такі методи як «мозковий штурм», категорюювання і оцінка чинників і подій, зближення позицій і переговорні технології.

 Проблемні семінари

 — форма консультування, використовується в ситуаціях, коли клієнтській організації необхідний могутній і комплексний прорив в області стратегічних розв'язань або великих проблем, що зачіпають фірму в цілому.

 Продуктивність праці

 — кількісна характеристика роботи, що виконується персоналом зв'язана з рівнем ефективності конкретної праці. Рівень П.т. - найважливіший показник, що характеризує економіку країни i залежить від: організації виробництва, праці і керування; техніко-технологічного рівня виробництва; рівня підготовки кадрів, якості трудових ресурсів і робочої сили; умов праці; ступеня вирішеності соціальних проблем у суспільстві (рівня і якості життя); рівня загальної і трудової культури населення

 Проект технічної допомоги (ПТД)

 — допомога з розвинутих країн світу, що має на меті створення та фінансування сумісного проекту розвитку дорадчої діяльності у сільському господарстві Україні.

 Проект технічної допомоги (ПТД) TACIS Європейського союзу

 — розпочав роботу в Україні з 1995 року у Львівській області, з 1999 року – в Луганській, Миколаївській, Чернігівській, Київській областях.

 Проектне консультування

 — це підхід, при якому консультант спеціально розробляє і пропонує клієнту схему (проект) рішення його проблеми. Проект, у свою чергу, може бути типовим, пристосованим до проблеми і об'єкта, груповим, розробляється для певних клієнтів і специфічних проблем, і індивідуальним, створеним для даного конкретного клієнта.

 Процесне консультування

 — є підходом, при якому рішення шукають і виробляють консультант спільно з персоналом клієнтської організації. При цьому відбувається навчання персоналу як спеціальним знанням, так і методам рішення проблем через активізацію і проблематизацію його свідомості. Ухвалені таким чином рішення реалізуються в практиці роботи також за участю консультанта.

 Професійна підготовка

 — це організація навчання професійних кадрів за допомогою різних форм професійної освіти. П.п. має за мету прискорене придбання навичок, тими, хто навчається необхідних для виконання визначеної роботи, групи робіт, і може бути отримана в установах початкової професійної освіти, навчальних центрах служби зайнятості, освітніх підрозділах підприємств, установ, організацій, що мають відповідну ліцензію.

 ПТД Міжнародної фінансової корпорації за підтримки урядів Швеції і Канади

 — розпочав роботу в 2003 році (Херсонська область).

 ПТД США (USAID)

 — розпочав роботу з 1998 року (Вінницька, Черкаська та Хмельницька області).

 ПТД Уряду Великобританії

 — розпочав роботу з 1995 року ( Донецька, Одеська, Київська області).

 ПТД Уряду Голландії

 — розпочав роботу з 2003 року (Житомирська область).

 ПТД Уряду Данії

 — розпочав роботу з 2003 року (Тернопільська область).

 ПТД Уряду Канади

 — розпочав роботу з 1999 року (Волинська, Дніпропетровська, Рівненська, Сумська області).

 ПТД Уряду Німеччини

 — розпочав роботу з 1999 року (Вінницька, Черкаська, Полтавська області).

 

 — 

Р

 Резюме

 — стислий опис біографії потенційного працівника, де вказується його освіта, досвід, інтереси й інша інформація. Мета Р. - самохарактеристика, життєпис, ефективний засіб самореклами, самомаркетингу на ринку праці

 Реінжиніринг бізнес-процесів

 — (business process reengineering) фундаментальне перепроектування бізнес-процесів компаній з метою досягнення докорінного поліпшення основних показників їх діяльності: вартість, якість, послуги і темпи.

 Респондент

 — особа, що відповідає на запитання в ході маркетингового дослідження

 Ринкова економіка

 — господарство, в якому панує приватна форма власності, економічна діяльність здійснюється господарюючими суб'єктами за власний рахунок, всі основні рішення ухвалюються ними самостійно на власний страх і ризик

 Ринок

 — сукупність інститутів, що забезпечують взаємодію між покупцями і продавцями і сприяють обміну

 Роботодавець

 — 1) зареєстрована законодавством юридична або фізична особа (індивідуальний підприємець), що є однією зі сторін у трудовій угоді (контракті) і здійснює від свого імені наймання на постійну або тимчасову роботу фізичних осіб для виконання ними трудових обов'язків;
2) фізична або юридична особа, цю найняла на роботу як мінімум одного працівника

 Робоча сила

 — 1) особливий різновид товару, на ринку праці (ринку Р.с.);
2) економічна категорія, що має здатність до праці; сукупність фізичних і інтелектуальних здібностей, знань, умінь і навичок, які має людина і використовує для виробництва життєвих благ;
3) кількість населення, що пропонує свою працю на ринку Р.с.; відрізняється від кількості трудоактивного населення на величину сальдо маятникової міграції.

 Розширене розв'язання проблеми

 — широкий і глибокий пошук інформації; ретельний аналіз альтернативних розв'язань, який проводиться на основі оцінки безлічі різних критеріїв

 Розвиток демонстраційних господарств

 — найефективнішим засобом залучення громадян у сільськогосподарський бізнес є приклад успішної справи сусідів.

 Розробка методичних матеріалів

 — форма роботи для прискорення розв'язання або упровадження знайденого розв'язання.

С

 Сегмент

 — група споживачів (у тому числі потенційних) з певними загальними характеристиками

 Сегментація

 — 1) ідентифікація груп людей або організацій із загальними характеристиками, які мають істотний вплив на розробку маркетингової стратегії;
2) розподіл всього ринку на однорідні групи, або сегменти

 Сегментація ринку

 — поділ ринку на частини (сегменти), кожна з яких характеризується видами товарів або комплексами маркетингу, тобто товарами, цінами, способами розповсюдження товарів і стимулювання продажу. Сегменти розраховані на певні групи покупців, що розрізняються по інтересах і можливостях покупок, тобто сегментація забезпечує структуризацію ринків по групах потенційних покупців і видах призначених для них товарів.

 Сертифікат сільськогосподарської дорадчої служби

 — 

 Сільська місцевість

 — територія з населеними пунктами, мешканці яких переважно зайняті у сільському господарстві.

 Сільське господарство (сільськогосподарське виробництво)

 — вид господарської діяльності з виробництва продукції, яка пов'язана з біологічними процесами її вирощування, призначеної для споживання в сирому і переробленому вигляді та для використання на нехарчові цілі.

 Сільськогосподарська дорадча діяльність

 — сукупність дій та заходів, спрямованих на задоволення потреб сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення у підвищенні рівня знань та удосконаленні практичних навичок ведення прибуткового господарювання, поліпшення добробуту та розвиток соціальної сфери села.

Сільськогосподарська дорадча служба

 — юридична особа, незалежно від її організаційно - правової форми та форми власності, яка здійснює сільськогосподарську дорадчу діяльність і внесена до Державного реєстру сільськогосподарських дорадчих служб.

 Сільськогосподарське консультування

 — це важливий засіб виробництва, такий як добрива для рослин, або корм для худоби. Там, де функціонує сільськогосподарське консультування, розвивається і аграрна економіка. Для селянина має бути вигідною співпраця з консультантом. Відповідно висуваються і високі вимоги до професійної компетенції та особистих якостей консультанта.

 Сільськогосподарське підприємство

 — (включаючи селянське (фермерське), рибальське та рибницьке господарства) – юридична особа, основним видом діяльності якої є вирощування та переробка сільськогосподарської продукції, виручка від реалізації якої становить не менше 50 відсотків загальної суми виручки.

 Сільськогосподарський дорадник

 — фізична особа, яка на професійній основі проводить сільськогосподарську дорадчу діяльність та має відповідну кваліфікацію та пройшла атестацію

 Сільськогосподарський товаровиробник

 — фізична або юридична особа, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції, переробкою власно виробленої сільськогосподарської продукції та її реалізацією.

 Соціально необхідні дорадчі послуги

 — послуги, які на даний момент розвитку соціально-економічних відносин є нерентабельні, їх не можна знайти на ринку сільськогосподарських дорадчих послуг, але вони є ефективними для реалізації державної аграрної політики в рамках загальнодержавних інтересів.

 Соціальне спрямовані дорадчі послуги

 — послуги, що надаються суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність в сільській місцевості, та сільському населенню за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

 Співбесіда

 — заключний етап процесу добору персоналу служби, її мета - виявити, наскільки добре буде справлятися з роботою попередньо підібраний кандидат

 Спонсорська підтримка

 — ділові взаємини між організацією (або особою), що надає засоби, ресурси або послуги, і людиною, заходом або організацією, які пропонують певні права і асоціативний зв'язок з ними, які можуть бути, використані спонсором з вигодою комерційного характеру

 Соціологічна інформація

 — це документовані або публічно оголошені відомості про ставлення окремих громадян і соціальних груп до суспільних подій та явищ, процесів, фактів.

 Спостереження

 — можливість отримати дані, які неможливо зафіксувати в документах.

 Статистична інформація

 — це офіційна документована державна інформація, що дає кількісну характеристику подій та явищ, які відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя України.

 Суб’єкти сільськогосподарської дорадчої діяльності

 — фізичні та юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську дорадчу діяльність.

 Суспільно - корисні послуги

 — послуги, реалізація яких безпосередньо не впливає на прибутковість сільськогосподарського виробництва, але створює умови для прибуткового господарювання сільськогосподарських підприємств та сільського населення, підвищення рівня їх доходів.

 Суспільно-необхідні послуги

 — це ті послуги, реалізація яких безпосередньо не впливає на прибутковість сільськогосподарського виробництва, але створює умови для того, щоб усі сфери сільської економіки працювали успішно та прибуткове і рівень доходів сільського населення зростав

Т

 Тендер

 — 1) конкурентні торги відкритого (відкритий тендер) або закритого (для обмеженого числа учасників ~ закритий тендер) типів; конкурсна форма розміщення замовлення;
2) письмова пропозиція, заява про підписку на цінні папери, про намір укласти контракт або поставити товари;
3) ціна на товар, запропонована його виробником, виходячи з рівня цін, пропонованих його конкурентом, а не з рівня власних витрат або величини попиту на товар.

 Тестування

 — визначення професійних знань і умінь, здібностей, мотивів, психології особистості за допомогою спеціальних тестів із наступною їх розшифровкою за допомогою “ключів”

 Технопарк (технологічний парк)

 — форма територіальної інтеграції науки, освіти і виробництва у формі об'єднання наукових організацій, проектно-конструкторських бюро, учбових закладів, виробничих підприємств. Створюється для прискорення розробки і застосування науково-технічних і техніко - технологічних досягнень завдяки зосередженню висококваліфікованих фахівців. Часто має пільгове оподаткування

 Технополіс

 — одна з форм вільних економічних зон, що створюються для прискорення інноваційних процесів, сприяє швидкому і ефективному застосуванню техніко-технологічних новин. Ядро технополіса утворює регіональний центр розробки і освоєння виробництва високотехнологічної продукції світового рівня. Програма діяльності технополіса звичайно складається з проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з подальшим просуванням їхніх результатів у виробництво. Технополіси користуються державною підтримкою

 Товар

 — продукт праці, вироблений для продажу. Щоб бути проданим, продукт повинен, перш за все, бути корисним, тобто задовольняти яку-небудь потребу покупця

 Торги

 — традиційна, найпоширеніша форма торгівлі, при якій торговій операції між продавцем і покупцем передують переговори у вигляді торгу з приводу ціни товару

 Традиція

 — форма передачі соціального досвіду; ідеї, звичаї, норми, що передаються з покоління в покоління

 Тренінг

 — обговорення та практичне навчання під час ігрових ситуацій.

У

 Угода (контракт)

 — документ, що юридично регулює службові взаємини сторін під час виконання консультаційного завдання та містить перелік обов’язків і функцій консультанта і клієнта. Угода може укладатися як усно, так і письмово.

 Управлінський консалтинг

 — комплекс заходів, спрямованих на поліпшення якості керівництва і підвищення ефективності роботи як підприємства в цілому, так і кожного із співробітників

 Упровадження в економіці

 — розповсюдження нововведень, процес проникнення практичного використання досягнень науки і техніки, нових технологій і винаходів в господарство, на підприємства; в ведення нових відносин (наприклад, ринкових); процес зміцнення нових товарів у виробництві і на ринку

Ф

 Фандрайзінг (пошук інвестування)

 — один з базових видів інвестиційного консалтингу.

 Філіал

 — компанія, якою володіє інша компанія

 Фінансування інформаційно-консультаційної (дорадчої) служби

 — сукупність взаємозалежних дій, спрямованих на фінансове забезпечення організаційної, консультаційної й інвестиційної діяльності служби

 Функції керування

 — складова частина будь-якого процесу керування, що містить планування, організацію, керівництво, мотивацію і контроль.

 Форми організації консалтингового формування

 — 1) служби, що створюються як структурні підрозділи галузевих органів управління - міністерства аграрної політики, регіональних і місцевих управлінь і департаментів;
2) служби, організовані на базі великих регіональних багатопрофільних або галузевих університетів (так звана модель "land-grand" університетів), сільськогосподарських коледжів і профільних шкіл;
3) фермерські організації або об'єднання із надання консультаційних послуг;
4) консультаційні служби як підрозділи комерційних фірм;
5) приватні консультаційні служби.

 Франчайзинг

 — форма ліцензування, при якій одна фірма (франчайзер) пропонує пакет послуг (включаючи товар і фірмову назву) іншій фірмі (франчизе) за визначену винагороду

 Функцій управління:

 — 1) планування;
2) організація;
3) регулювання (координація), контроль, облік і аналіз.

Ц

 Цільова аудиторія

 — група людей, на яких розрахована реклама

 Цільовий ринок

 — сегмент ринку, на який направлена пропозиція або звертання компанії

 Цільові клієнти

 — організації або особи, яких прагне мати компанія в якості своїх споживачів

 Ціна

 — сума грошей, сплачених за товар; погоджена продавцем і покупцем вартість товарообміну

 Ціна продавця (ціна пропозиції)

 — величина грошової суми, яку продавець бажає отримати за товар, що продається, щоб компенсувати витрати, пов'язані з виробництвом і обігом товарів, і отримати прибуток як додаткову винагороду за свої зусилля і для вкладень у подальшу підприємницьку діяльність

 Ціна споживача (ціна попиту)

 — величина грошової суми, яку покупець готовий сплатити за пропонований йому товар, виходячи з грошових коштів, призначених для покупки і власних уявлень про корисність, цінність товару

 Ціна товару

 — погоджена між продавцем і покупцем грошова сума, за яку продавець згоден продати, а покупець готовий купити дану одиницю товару (роздрібна ціна) або партію (оптова ціна)

 Ціноутворення

 — в найзагальнішому значенні - процес формування цін на товари і послуги, на який діють як державні органи (через податкову, кредитну і інші види економічної політики), так і самі суб'єкти економічної діяльності

Ю

 Юридична чинність документа

 — властивість документа бути справжнім доказом фактів, подій, дій. Документ має юридичну силу при наявності дати і підпису, а у деяких випадках печатки, грифа, нотаріального посвідчення й інших реквізитів, визначених відповідними нормативними актами

Я

 Ярмарок

 — великий, періодично діючий ринок, що організується у повному місці, за наперед встановленого часу і на обмежений термін. Основним призначенням ярмарку є оптова і роздрібна купівля-продаж без посередників значних об'ємів продукції і партій товарів за зразками з подальшою доставкою. Ярмарок інформує про наявну продукцію, також про ту, що виробляється і намічена до поставки на ринок. Ярмарки бувають універсальні і спеціалізовані по видах товарів або по регіонах або країнах-виробниках.

 Ярмарок вакансій (Jahrmarkt - щорічний ринок)

 — інструмент політики служби зайнятості на ринку праці; періодичні заходи, які організовуються місцевого службою зайнятості, метою яких є сприяння у працевлаштуванні через безпосередній контакт із роботодавцем

 Gross Margin

 — аналіз і планування фінансово-господарської діяльності сільськогосподарського підприємства на основі розрахунку валового прибутку з поділом витрат на постійні та змінні.

 SWOT-аналіз

 — це аналіз сильних і слабких сторін об'єкта.

 

   ©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені. Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.