14 серпня 2020р.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Нормативно-правове забезпечення
Каталог дорадчих служб
Питання та відповіді
Консалтингові організації
Система "Конка"
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
 

Порядок складання кваліфікаційного іспиту

Метою проведення кваліфікаційних іспитів є перевірка рівня знань та практичних навичок фізичних осіб, які проводять дорадчу діяльність для забезпечення на належному рівні надання суб'єктам господарювання у сільській місцевості та сільському населенню соціально спрямованих дорадчих послуг.

Організація проведення кваліфікаційних іспитів здійснюється Міністерством аграрної політики України, Міністерством агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим та головними управліннями агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій.

Кваліфікаційні іспити проводяться відповідно до графіка, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України.

Кваліфікаційні комісії через засоби масової інформації інформують всіх зацікавлених осіб про адресу та терміни подання заяв щодо складання кваліфікаційних іспитів, час і місце їх проведення, перелік необхідних документів.

Для складання кваліфікаційного іспиту й отримання кваліфікаційного свідоцтва фізичні особи до заяви на ім'я голови кваліфікаційної комісії   додають анкету (Додаток 6), копію свідоцтва про навчання дорадників та експертів-дорадників (Додаток 2), копії дипломів, за пред'явленням оригіналу, про отримання повної вищої освіти, наукового ступеня, атестата про присвоєння вченого звання (за наявності такого ступеня чи звання), витяг з трудової книжки.

Термін подання заяви і документів зазначається в оголошенні, але повинен становити не менше 30 календарних днів від дня публікації в регіональному засобі масової інформації. Заяви, які надійшли після визначеного терміну, відкладаються на наступні засідання кваліфікаційної комісії.

Регіональні кваліфікаційні комісії (Додаток 3) ведуть облік поданих заяв, узгоджують час і місце проведення кваліфікаційного іспиту (Додаток 7), інформують про це осіб, які подали заяви та допущені до здачі такого іспиту, але не пізніше ніж за 15 днів до дати складання кваліфікаційного іспиту.

Засідання регіональних кваліфікаційних комісій відбувається щокварталу.

Складання кваліфікаційних іспитів проводиться відповідно до програми

Перевірка рівня знань та практичних навичок дорадників та експертів-дорадників здійснюється регіональною кваліфікаційною комісією у формі відповідей на запитання в екзаменаційних білетах.

Кваліфікаційні комісії за результатами складання іспиту приймають рішення про:

- здачу кваліфікаційного іспиту;

- видачу кваліфікаційного свідоцтва;

-  нездачу кваліфікаційного іспиту.

Засідання кваліфікаційної комісії вважається повноправним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу. Рішення вважається прийнятим, коли за нього проголосували більшість з присутніх членів комісії. У разі рівного поділу голосів голос голови кваліфікаційної комісії є ухвальним.

За результатами роботи кваліфікаційної комісії готується відомість складання кваліфікаційного іспиту за встановленою формою.

Рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва оформляється актом про видачу кваліфікаційних свідоцтв сільськогосподарським дорадникам/експертам дорадникам, який складається у трьох примірниках, підписується членами кваліфікаційної комісії та посвідчується печаткою Міністерства агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій.

Регіональний координатор зберігає оригінали кваліфікаційних білетів з відповідями осіб, які складали кваліфікаційний іспит, та оригінал акта про складання ними цього іспиту в архіві.

У разі незгоди з результатами кваліфікаційного іспиту особа, що його складала, має право оскаржити рішення кваліфікаційної комісії шляхом подання заяви довільної форми до апеляційної комісії, але не пізніше як упродовж десяти днів після оголошення результатів.

Апеляційна комісія в процесі розгляду скарг, пов'язаних із здачею кваліфікаційного іспиту, приймає рішення про підтвердження або скасування рішення кваліфікаційної комісії щодо результатів кваліфікаційного іспиту.

Рішення апеляційної комісії приймається протягом одного місяця від дня надходження скарги і оформляється протоколом, який підписується головою та присутніми членами цієї комісії.

  ©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені. Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.